Nydyrking

Innhold

Nydyrking

Dersom arealer som ikke har vært dyrket før, eller ikke har vært dyrket de siste 30 årene skal dyrkes opp må det søkes om tillatelse til nydyrking. Dette er uavhengig av størrelsen på arealet.

 

Søknad

Søknad om nydyrking fylles inn i skjema fra Landbruksdirektoratet. Det skal ligge ved plan for drenering av arealet, samt et kart i målestokk 1:5000, som viser arealet som skal nydyrkes, adkomst til arealet, området rundt, med mer.

Søker må vurdere om nydyrkingstiltaket er av en slik størrelse at det vil kreve konsekvensutredning. Dersom det skal fylles på masser kan tiltaket også måtte behandles etter plan- og bygningsloven. Det er ikke tillatt å dyrke opp kantsonene mot et vassdrag. Det skal ved nydyrking i nærheten av vassdrag settes av kantsoner med en bredde på minimum seks meter mot vassdraget.

Søknadsskjema for nydyrking

Saksbehandling

Tillatelse til nydyrking behandles fortløpende av virksomhet Næring og ressursforvaltning. Det kan kreves uttalelse fra kulturminnemyndighetene og miljømyndighetene, som forlenger saksbehandlingstiden. Det kan også i enkelte tilfeller måtte behandles etter plan- og bygningsloven i tillegg til behandlingen etter nydyrkingsforskriften.

 

Klage

Vedtak om nydyrking kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. Klagen må sendes til kommunen innen 3 uker etter at vedtaket er fattet. Dersom klagen ikke tas til følge i kommunen, sendes den videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

 

Kostnad

Behandling av søknad etter forskrift om nydyrking er gratis. Ved behandling etter plan- og bygningsloven kan det påløpe gebyr i tråd med kommunens gebyrregulativ.

 

Kontaktpersoner

Ved spørsmål om nydyrking kan virksomhet Næring og ressursforvaltning kontaktes.

Kontaktpersoner E-post Telefon
Lars Gladhaug lars.gladhaug@larvik.kommune.no 41 22 26 31
Lasse Krogstad lasse.krogstad@larvik.kommune.no 48 40 06 27
Til toppen