Driveplikt

Innhold

Driveplikt

Driveplikt fremgår av jordloven § 8 og følger enhver eiendom med jordbruksareal (dvs. fulldyrka jord, overflatedyrka jord eller innmarksbeite). Driveplikten hviler på eieren av eiendommen, det vil si at eier selv er ansvarlig for å drive jorda, men driveplikten kan oppfylles ved bortleie. Ved erverv av en eiendom får eieren ett år på seg til å bestemme om han/hun vil drive eiendommen selv, eller leie bort jordbruksarealet.

Bortleie av jord skal skje over minst 10 år av gangen. Jordleieavtaler skal være skriftlig og ikke kunne sies opp av utleier. Grunneier skal sende kopi av avtalen til kommunen. Jordleieavtaler skal føre til en driftsmessig god løsning. Dersom avtalen som strekker seg utover 10 år, kan det kreves delingssamtykke og konsesjonsbehandling.

Grunneier kan søke om fritak fra driveplikten. Kommunen kan gi varig eller midlertidig fritak.

Forslag til jordleieavtale

Kontaktpersoner

Ved spørsmål om driveplikt og jordleieavtaler kan virksomhet Næring og ressursforvaltning kontaktes. 

Kontaktperson E-post Telefon
Sondre Næss Enge sondre.nass.enge@larvik.kommune.no 477 64 320
Til toppen