Boplikt

Innhold

Lovbestemt boplikt på landbrukseiendommer

Erverv av bebygd eiendom med minst 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord eller minst 500 dekar produktiv skog fra nær slekt er konsesjonsfritt under forutsetning at erverver bosetter seg på eiendommen innen ett år og bebor den sammenhengende i minst fem år, jf. Konsesjonsloven § 5. Dette er den lovbestemte boplikten og den er personlig, det vil si at det er erverver selv som må bosette seg på eiendommen.

Dersom erverver ikke ønsker å bosette seg på eiendommen innen ett år og bebo den i minst fem år, må det søkes kommunen om konsesjon. 

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Boplikt som vilkår ved konsesjon på landbrukseiendommer

Det er også vanlig at kommunen setter vilkår om boplikt ved konsesjon på bebygde eiendommer med mer enn 35 dekar fulldyrka og overflatedyrka jord eller mer enn 500 dekar produktiv skog. Erverver må da bosette seg på eiendommen innen ett år og bebo den sammenhengende i minst fem år.

Nedsatt konsesjonsgrense, bopliktsområder i Larvik

I Larvik kommune er det innført forskrift om nedsatt konsesjonsgrense, som fører til at det er boplikt på alle eiendommer som er bebygd med helårsbolig i gitte geografiske områder. Denne boplikten er varig, men kan også oppfylles ved utleie av boligen. Forskriften har lenker til kart over de områdene det er innført boplikt. Det finnes også noen unntak fra denne boplikten, som er uttrykt i forskriften. 

Egenerklæring om konsesjonsfrihet i områder med nedsatt konsesjonsgrense

Kontaktpersoner

Ved spørsmål om boplikt eller utfylling av skjema, ta kontakt med virksomhet Næring og ressursforvaltning eller Geodata (ved egenerklæring i områder med nedsatt konsesjonsgrense). Utfylte skjemaer sendes direkte til postmottak@larvik.kommune.no.

Kontaktpersoner Næring og ressursforvaltning E-post Telefon
Lars Gladhaug lars.gladhaug@larvik.kommune.no 41 22 26 31
Til toppen