Solkraft i Larvik

Innhold

Prinsipper for lokalisering og prosess for behandling av solkraftanlegg

Gabriel Rifb Zdj5qa Unsplash

Larvik kommune har stor pågang fra solkraftaktører som ønsker å etablere bakkemonterte solkraftanlegg i kommunen.

I Kommunestyret den 15.05.24 ble det vedtatt sju prinsipper for lokalisering og prosess for behandling av solkraftanlegg i Larvik kommune.

Prinsippene skal:

  • gi økt forutsigbarhet for solkraftaktørene
  • tilrettelegge for helhetlig tilnærming til de ulike prosjektene
  • sikre reell medvirkning fra kommunen.

Prinsipp 1:
Larvik kommune anbefaler at det sendes forhåndsmelding til NVE for alle konsesjonspliktige anlegg uavhengig av solkraftanleggets størrelse. Opplysningene som inngår i forhåndsmeldingen oversendes også til kommunen, som fremmer prosjektet til politisk avklaring og eventuelt gir innspill på tema som bør konsekvensutredes for det aktuelle prosjektet.

Prinsipp 2:
Kommunen ønsker å vurdere prosjekter på “grå” områder. Det vil si områder som er avsatt til eller i realiteten er masseuttak, grustak, riggområder, steinbrudd, deponiområder m.m.

Prinsipp 3:
Ved forslag om etablering på dyrkbar mark skal det legges frem muligheter for sambruk av områdene til produksjon, beite og dyreliv, samt plan for tilbakeføring eller eventuelt nydyrking når konsesjonsperioden er over.

Prinsipp 4:
Prosjekter på områder med dyrka mark bør avvises.

Prinsipp 5:
Prosjekter i områder med store friluftslivsinteresser bør avvises.

Prinsipp 6:
Før aktuelle områder kan tas i bruk må det foretas både en naturkartlegging etter NIN metoden og håndbok 13, samt en artskartlegging. Prosjekter på karbonrike områder, eller områder med naturtyper eller arter med stor eller svært stor verdi, bør avvises.

Prinsipp 7:
Prosjekter skal gjennomføres med minst mulig terrenginngrep. Det anbefales bruk av jordspyd. Det anbefales at solcellepanelene nivelleres uten at terrenget planeres.

Kontaktinformasjon

Næringsrådgiver Vilde Bergan
vilde.bergan@larvik.kommune.no
Mob: 97563534

Til toppen