Nyhetsbrev landbruk i Larvik - mai 2023

Innhold

Så har det bikket mai, selv om vinteren klorer seg fast! Mange er i gang på jorda, i år senere enn normalt. Under finner du et utdrag nyheter som vi tenker kan være relevant for mange av dere. Ha en god maihelg!

Ny veileder til RMP-tiltak

I slutten av mars kom det ut ny veileder om RMP-tiltak. Den er tykk, men den er basert på ny forskrift (gjeldende fra 2023-2026) så det er en del endringer i den, og vi anbefaler dere og lese dere opp på de tiltakene dere selv tenker å gjennomføre, slik at dere gjennomfører i tråd med gjeldende vilkår. Det er også noen nye ordninger som blant annet mulighet for miljøavtale rundt Viksfjord og bruk av egenprodusert gårdskompost. Lenke til veilederen finner dere nederst på siden. Tilskudd til SMIL og drenering

Selv om SMIL-potten var rekordhøy i år, har det vært svært stor pågang av SMIL-søknader og potten er allerede snart tom. Det er vanligvis mulighet til å be om mer midler, så vi håper på mer midler. Det er gledelig å se at det er stor aktivitet! 

For drenering er det fortsatt godt med midler. Vi anmoder til å søke om midler tidlig for begge ordninger. Behandlingsfristen for SMIL- og dreneringssøknader er inntil 12 uker, og en del av disse sakene må på høring hos kulturminnemyndigheten, og noe til Statsforvalteren. Gjennomføringsfristen for tiltakene er 3 år (med mulighet til ytterligere 2 års forlengelse for SMIL), så søk gjerne i god tid før tiltaket er tenkt gjennomført. Nytt meldesystem for klimabetinget produksjonssvikt

Fra 1. mai er det innført et nytt meldesystem dersom du frykter klimabetinget avlingssvikt i år. Det skal meldes fra umiddelbart dersom du tror du vil få vesentlig lavere avling pga. klimatiske forhold, og senere skal søke tilskudd for dette. Tidligere har dette vært en epost/telefon til kontoret. Nå melder dere fra selv via denne lenken. NB! Husk at dette er melding om mulig avlingssvikt, dersom du får avlingssvikt må søknad om tilskudd sendes inn innen 31. oktober!Oppdateringer av arealer i AR5 (ressurskart)

Dersom du på din eiendom har arealer som er /du tror er  feil registrert i AR5-kartet (som vier oversikt over arealressursene i gårdskart) må du ta kontakt med kommunen i god tid før søknad om produksjonstilskudd, og helst så raskt som mulig, i tilfeller hvor arealene må befares før de kan legges inn. Dette gjelder særlig arealer som er opparbeidet til innmarksbeite, omdisponert til/fra fulldyrka jord, nydyrka etc., men det kan også være andre feil registrert på eiendommen din. Hva som er registrert på din eiendom kan du sjekke på gardskart.nibio.no, og søke på eget gårds- og bruksnummer. Skjema for skadefelling av vilt

Det er nå utarbeidet et skjema for søknad om skadefelling av vilt. Ved å fylle ut skjema får kommunen de opplysningene som behøves for å kunne behandle en slik søknad. Du finner skjema herSkogfond

Krav om utbetalinger fra skogfond kan leveres ved å logge inn på www.skogfond.no. Husk fakturabilag og kart. Pris for eget arbeid ved planting er 4 kr/plant. Suppleringsplanting ved utgåtte planter 6 kr/plante. Plantekostnad inkludert arbeid skal samlet registreres som kostnad. Merverdiavgift registreres som egen tiltakslinje. Mva. gir kun skattefordel for de som skattlegges som hobbyskogbrukere. Se veileder om skogbeskatning: https://skogkurs.no/wp-content/uploads/Veileder-Skogbeskatning.pdf

Dersom du utfører ungskogpleie selv, kan du ta utgangspunkt i anbefalte priser per dekar og areal med bonitet fra Gårdskart.

Bonitet i Gårdskart

Kr/dekar

Lav, -8

350

Middels, 11-14

400

Høy, 17-20

500

Særs høy 23-

650Filmer om tilskuddsberettigede kulturlandskapstiltak

Med støtte fra Landbruksdirektoratet har SABIMA og Naturvernforbundet fått laget 9 filmer som omhandler ivaretakelse/skjøtsel av kulturlandskapet og tilskuddsmidler til dette. Du finner lenke til alle filmene her

Veileder RMP 2023
Til toppen