Høring - overordnet plan for Bypakke Larvik fase 1

Innhold

14. desember vedtok Larvik kommunestyre å sende «Overordnet plan for Bypakke Larvik fase 1» ut på høring med svarfrist 1. februar 2023. Høringen er åpen for alle som ønsker å komme med innspill til planforslaget.

Bypakke Larvik

Høringssvar merkes «Høring Bypakke Larvik» og sendes til postmottak@larvik.kommune.no innen 1. februar 2023.

Som en del av høringsprosessen vil det bli avholdt et åpent informasjonsmøte torsdag 5. januar kl. 18.00 på Colab Larvik, (Brannvaktsgate 5). Under møtet vil planforslaget gjennomgås i tillegg til at det vil bli anledning til å stille spørsmål.

Bakgrunn

I 2021 inngikk Larvik kommune et partnerskap med Vestfold og Telemark fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Hensikten er å utvikle et framtidsrettet og miljøvennlig transportsystem i Larvik, med høy andel gange, sykkel og kollektivreiser som legger til rette for et attraktivt bysentrum. Bypakke Larvik skal også bidra til det nasjonale målet om nullvekst i personbiltrafikken.


Planforslaget

Gjennom inneværende år har en arbeidsgruppe bestående av representanter fra de ulike partene i samarbeidet utarbeidet forslag til en overordnet plan for det videre arbeidet med Bypakke Larvik. Basert på analyser av dagens reisevaner og trafikksystem i Larvik angir planen hvilke strategier og tiltak som legges til grunn for oppstart og gjennomføring av den første fasen av bypakkearbeidet.
Til toppen