Byutviklingsprogram for Larvik

Innhold

Fra vedtatt Sentrumsstrategi til Byutviklingsprogrammet.

Sentrum spiller en viktig rolle som sosial møteplass for innbyggerne i Larvik. Sentrums innhold har over tid endret seg fra å være handelsbasert i retning av å bli opplevelsesbasert. Uavhengig av dette har folk fremdeles behov for å møtes, noe som har blitt enda tydeligere i en tid med sosial nedstengning og mer isolasjon.

Et levende og urbant sentrum er også en viktig forutsetning og et sentralt virkemiddel for at kommunen skal kunne tiltrekke seg flere unge med høyere utdanning, og danner grunnlag for et vekstkraftig næringsliv.

Unge ønsker seg i større grad enn tidligere urbane liv med enkel tilgang på et mangfold av tilbud. Arbeidslivet blir stadig mer kunnskapsdrevet, det er stor konkurranse om arbeidskraften, og kunnsskapsbaserte bedrifter vil lokaliseres sentralt med god tilgang på arbeidskraft. I oktober 2021 vedtok kommunestyret Sentrumsstrategien for Larvik.

Bakgrunnen for vedtaket var erkjennelsen av behovet for en plan der sentrumsutviklingen ses i sammenheng med blant annet planleggingen av ny InterCity og ny jernbanestasjon. Om InterCity blir realisert, vil dette endre Larvik som by. Ny sentrumspark etablert på lokket over jernbanesporet vil lage ny bydiagonal som har potensial til å revitaliserer sentrumskjernen i Larvik.

Det er samtidig viktig at sentrumsstrategi og byutviklingsprogrammet for Larvik etablerer byliv og byvekst selv om ikke InterCity skulle bli bygget. Byutviklingsprogrammet har dermed fokus på begge senarioer.

Sentrumsstrategi vrs byutviklingsstrategi

Arbeidet med sentrumsstrategien og nå byutviklingsprogrammet har hatt som rettesnor å søke en koordinert og helhetlig tilnærming til sentrumsutviklingen, slik at mål, strategier og tiltak som bidrar til å vitalisere sentrum ses i sammenheng.

Der sentrumsstrategien gir overordnede føringer dykker Byutviklingsprogrammet lengre ned i disse føringene og gir sammenheng og råd for de ulike prosjekter som Larvik ønsker å utvikle.

I byutviklingsprogrammet har man hatt et sterkt fokus på gjennomføring og trinnvis realisering av nøkkelprosjekter. Sentrumsutviklingen må ses på som et langsiktig prosjekt, som egentlig aldri blir helt ferdig. Derfor er det viktig at enkelttiltak, prosjekter og aktiviteter blir gjennomført underveis, men allikevel ses i sammenheng med helheten.

Spesielt viktig har det vært å se sammenhengen mellom alle enkeltprosjekter, og dermed si noe om en helhetlig utvikling av fremtidens vitale by.

Nøkkelprosjekter

Gjennom byutviklingsprogrammet har vi identifisert noen prioriterte nøkkelprosjekter som kan gjennomføres på kort sikt, uavhengig av jernbaneprosjektet.

Nøkkelprosjektene er prosjekter som kan påvirke omgivelsene i stor grad, som skaper økt aktivitet og som forsterker og bygger opp om ønsket utviklingsretning for sentrum som helhet.

Noen av nøkkelprosjektene kan gjennomføres av kommunen alene, mens det for andre er naturlig at de utvikles i et privat/offentlig/frivillig samarbeid

Prosjektportefølje 1 (2022-23):

 • Byheis
 • Tollboden
 • Fiskerhavn
 • Herregårdshage
 • Larvik Museum

Prosjektportefølje 2 (2024-25):

 • Bøkkerfjellet sentrumspark
 • Gjestehavn
 • Gatebruksplan
 • Bibliotek
 • Rådhus

Prosjektportefølje 3 (2026- )

 • Kunnskapssenter
 • Sentrumsbarnehage
 • Sjøpromenade
 • Elvepromenade
Til toppen