Tilskudd til integreringsarbeid i regi av lokale frivillige organisasjoner (IMDi-midler)

Innhold

Lokale organisasjoner som er registrert i Frivilligregisteret, kan søke støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Innvandrerorganisasjoner kan dessuten søke om driftsmidler i ordningen.

I 2022 skal Larvik kommune dele ut 911 064 kroner til lokalt integreringsarbeid i denne ordningen, på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Søknadsfrist 10. juni

Søknadsfristen er utvidet til 10. juni. Fristen var opprinnelig 1. juni.

Søk tilskudd nå

NB! Gjelder kun tiltak/aktiviteter som blir gjennomført i 2022.

Tilskuddsordningen har tre delmål

Delmål A

Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn. Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn, beboere i statlige mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Delmål B

Økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere. Målgrupper er innvandrere og beboere i statlige mottak for asylsøkere.

Delmål C

Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene. Målgrupper er voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn som blir utsatt for, eller står i fare for å bli utsatt for ovennevnte forhold.

Hvem kan motta tilskudd - og til hva?

Det er kun lokale frivillige organisasjoner, som er registrert i Frivillighetsregisteret og som er registrert i Larvik kommune, som kan motta tilskudd. Alle lokale frivillige organisasjoner kan søke om prosjektmidler i ordningen. Innvandrerorganisasjoner har i tillegg mulighet til å søke om driftsstøtte. Se mer informasjon nedenfor.

Prosjekttilskudd

 • Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene ovenfor.
 • Støtten kan brukes til tiltak som i hovedsak er direkte innrettet mot målgruppene, og nødvendig administrasjon av disse prosjektene i frivillige organisasjoner, inkludert prosjektledelse og medarbeidere.
 • Støtten kan også benyttes til innkjøp av utstyr som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten/tiltakene.
 • Det gis bare støtte til tiltak som foregår innenfor Larviks kommunegrenser.
 • Prosjektmidlene kan ikke benyttes til:
  • investeringer og anskaffelser
  • generell drift av organisasjonene
  • konferanser, seminarer og lignende for offentlig ansatte

Driftsstøtte til innvandrerorganisasjoner

● Tildeling av driftsstøtte kan bare gis til lokale innvandrerorganisasjoner (som er registrert i kommunen).
● Det er en forutsetning at organisasjonen aktivt bidrar til integrering, og arbeider for å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.
● I tillegg må organisasjonen minimum har eksistert i 1 år, og ha minst 20 betalende medlemmer (basert på medlemstall foregående år).
● Driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte.

Vedlegg til søknad om prosjektstøtte

 • prosjektbeskrivelse
 • budsjett for prosjektet
 • framdriftsplan

Vedlegg til søknad om driftsstøtte

 • årsrapport med aktivitetsoversikt fra siste driftsår
 • revidert regnskap fra siste driftsår
 • budsjett og aktivitetsplan for søkeråret
 • liste over betalende medlemmer

Kontaktpersoner

 • Silje Strømberg (Kulturavdelingen), silje.stromberg@larvik.kommune.no, telefon 98231947
 • Jonas Omslandseter (Idrett og friluftsliv), jonas.omslandseter@larvik.kommune.no, telefon 48409965
 • Hanne Jensen Moth (overordnet frivilligkoordinator), hanne.jensen.moth@larvik.kommune.no, telefon 90527679
 • Helene Gutterød Huseby (migrasjonsrådgiver), helene.gutterod.huseby@larvik.kommune.no, telefon 46650629

Mer informasjon om ordningen

Til toppen