Tilskudd til integreringsarbeid i regi av lokale frivillige organisasjoner (IMDi-midler)

Innhold

Lokale organisasjoner som er registrert i Frivilligregisteret, kan søke støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. Innvandrerorganisasjoner kan dessuten søke om driftsmidler i ordningen.

I 2023 skal Larvik kommune dele ut 928 863 kroner til lokalt integreringsarbeid i denne ordningen, på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Søknadsfrist 15. april

Søk tilskudd nå

NB! Gjelder kun tiltak/aktiviteter som blir gjennomført i 2023.

Hvem kan motta tilskudd - og til hva?

Det er kun lokale frivillige organisasjoner, som er registrert i Frivillighetsregisteret og som er registrert i Larvik kommune, som kan motta tilskudd. Alle lokale frivillige organisasjoner kan søke om prosjektmidler i ordningen. Innvandrerorganisasjoner har i tillegg mulighet til å søke om driftsstøtte.

Målgruppen for tiltak/aktiviteter må være “personer med innvandrerbakgrunn” herunder innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, samt beboere i statlig mottak for asylsøkere og øvrig befolkning i lokalsamfunn.

Prosjekttilskudd

 • Kan søkes av alle kommunens lokale frivillige organisasjoner.
 • Det kan søkes støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som retter seg mot ett eller flere av de tre delmålene nedenfor.
 • Støtten kan brukes til tiltak som i hovedsak er direkte innrettet mot målgruppene, og nødvendig administrasjon av disse prosjektene i frivillige organisasjoner, inkludert prosjektledelse og medarbeidere.
 • Støtten kan også benyttes til innkjøp av utstyr som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten/tiltakene.
 • Det gis bare støtte til tiltak som foregår innenfor Larviks kommunegrenser.
 • Prosjektmidlene kan ikke benyttes til:
  • investeringer og anskaffelser
  • generell drift av organisasjonene
  • konferanser, seminarer og lignende for offentlig ansatte

Prosjekttilskudd tildeles for å bidra til følgende tre delmål:

Delmål A

Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, herunder arbeid mot rasisme og diskriminering og for mangfold i lokalsamfunn.

Delmål B

Økt kunnskap om det norske samfunnet, bedre norskferdigheter, og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere.

Delmål C

Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse, og styrker likestilling mellom kjønnene.

Vedlegg til søknad om prosjekttilskudd

 • prosjektbeskrivelse
 • budsjett for prosjektet
 • framdriftsplan

Driftsstøtte til innvandrerorganisasjoner

 • Tildeling av driftsstøtte kan bare gis til lokale innvandrerorganisasjoner (som er registrert i kommunen). En innvandrerorganisasjon defineres som en organisasjon hvor flertallet av medlemmene har innvandrerbakgrunn, og at medlemmene er bosatt i samme region.
 • Viktige mål med tildeling av driftsstøtte, og som søknadene blir vurdert opp mot:
  • Styrke innvandreres deltakelse i organisasjonslivet og i sosiale nettverk.
  • Styrke innvandrerorganisasjoners kompetanse og kapasitet, og bidra til at medlemmene deres blir mer delaktige i aktiviteter i lokalsamfunn.
  • Økt samarbeid med det offentlige og med andre frivillige aktører på integreringsfeltet. 
 • Det er en forutsetning at organisasjonen aktivt bidrar til integrering, og arbeider for å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.
 • I tillegg må organisasjonen har eksistert i minimum ett år, og ha minst 20 betalende medlemmer (basert på medlemstall foregående år).
 • Tildeling baseres på antallet betalende medlemmer, det vil si medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto. Organisasjonene må legge frem medlemsliste ved søknad.
 • Driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte.

Vedlegg til søknad om driftsstøtte

 • årsrapport med aktivitetsoversikt fra siste driftsår
 • revidert regnskap fra siste driftsår
 • budsjett og aktivitetsplan for søknadsåret
 • liste over betalende medlemmer

Kontaktpersoner

 • Helene Gutterød Huseby (migrasjonsrådgiver), helene.gutterod.huseby@larvik.kommune.no, telefon 46650629
 • Silje Strømberg (Kulturavdelingen), silje.stromberg@larvik.kommune.no, telefon 98231947
 • Hanne Jensen Moth (overordnet frivilligkoordinator), hanne.jensen.moth@larvik.kommune.no, telefon 90527679

Disse fikk tilskudd til tiltak i Larvik i 2022

Prosjekttilskudd:

Mottaker

Prosjekt

Beløp i kroner

Frivilligsentralen i Larvik

(999 507 425)

Leksehjelp og snakk-norsk-kafé på

biblioteket

35 000

KFUK-KFUM Larvik

(976 305 566)

United Sisters, jentegruppe 14- 8 år, én dag per uke + en leir

60 000

Kurdisk Kulturforening Larvik (996 650 472)

Svømmeopplæring for

innvandrerkvinner i hallen på Hedrum ungdomsskole

15 000

Larvik Arabisk Forening

(995 161 117)

"Kvinner kan"-kurs

12 000

Larvik Arabisk Forening

(995 161 117)

Informasjons og veiledning om det norske samfunnet, rettet mot innvandrere som ikke er omfattet av

introduksjonsordningen

23 000

 

Driftsstøtte til innvandrerorganisasjoner:

Navn på forening

Org.nr.

Beløp i kroner

Kurdisk Kulturforening Larvik

996 650 472

25 000

Larvik Arabisk Forening

995 161 117

25 000

 

Til toppen