Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner (IMDi-midler)

Innhold

Lokale organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke om statlig integreringstilskudd

I 2024 skal Larvik kommune dele ut 933 620 kroner til lokalt inkluderingsarbeid i denne ordningen, på vegne av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Frist for å søke

Søknadsfristen i 2024 er 15. april.    

Merk at fristen fra neste år vil være 15. februar.

Hvem kan søke - og til hva?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Organisasjonene må være registrert med adresse i Larvik kommune.

Alle lokale frivillige organisasjoner kan søke om prosjektmidler i ordningen. Innvandrerorganisasjoner har i tillegg mulighet til å søke om driftsstøtte.

Det gis bare støtte til tiltak som foregår innenfor Larviks kommunegrenser.

Målet med tilskuddsordningen er å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn, gjennom å:

A. Øke mangfold, deltakelse og fellesskap i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet, blant annet ved å motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering og bidra til tillit og tilhørighet.

B. Øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for deltakelse i arbeid og utdanning blant annet ved å bidra til bedre norskferdigheter og digitale ferdigheter.

C. Forebygge negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, kjønnslemlestelse og tvangsekteskap, og styrke likestilling mellom kjønnene.

Kriteriene for tilskuddsordningen er fastsatt i forskrift av 2. januar 2024.

Last ned forskriften her

Hvordan vurderer vi søknadene?

I vurderingen av søknadene legger Larvik kommune vekt på:

 • En tydelig målsetting som er i samsvar med målene for ordningen
 • En tydelig målgruppe som er i samsvar med målgruppe for ordningen
 • En realistisk plan for gjennomføring og fremdrift
 • Graden av frivillig innsats
 • Et realistisk budsjett med samsvar mellom søknadsbeløp, planlagte aktiviteter og resultatmål
 • Organisasjonens regnskap og totale økonomi, inkludert støtte fra andre finansieringskilder
 • Organisasjonens kompetanse, inkludert tidligere erfaring og måloppnåelse
 • Organisasjonens vurdering av utfordringer som kan oppstå i gjennomføringen av tiltaket og hvordan organisasjonen kan løse disse utfordringene

Om prosjekttilskudd

Prosjekttilskudd gis til tiltak eller prosjekter som har personer med innvandrerbakgrunn som hovedmålgruppe, og som bidrar til å nå ett eller flere av målene A, B og/eller C (ovenfor).

Prosjekttilskudd kan søkes av alle kommunens lokale frivillige organisasjoner.

Det gis bare støtte til tiltak som foregår innenfor Larviks kommunegrenser.

Larvik kommune gir i hovedsak ettårig tilskudd. For prosjekter med lengre varighet, er det mulig å fremme søknad om IMDi-midler til samme tiltak inntil tre år på rad.


Prosjektmidlene kan ikke benyttes til:

 • investeringer og anskaffelser
 • generell drift av organisasjonene
 • konferanser, seminarer og lignende for offentlig ansatt

Vedlegg til søknad om prosjekttilskudd:

 • prosjektbeskrivelse
 • budsjett for prosjektet
 • fremdriftsplan


Om driftstilskudd (til innvandrerorganisasjoner)

Driftstilskudd kan gis til lokale innvandrerorganisasjoner (som er registrert i kommunen). 

”Lokal innvandrerorganisasjon” betyr i denne sammenheng en organisasjon hvor flertallet av medlemmene har innvandrerbakgrunn og har bostedsadresse i kommunen, og der organisasjonen både er registrert og har hoveddelen av aktivitetene sine i kommunen.

For å få driftstilskudd er det en forutsetning at organisasjonen aktivt arbeider for å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn. 

I tillegg må organisasjonen ha eksistert i minimum ett år på søknadstidspunktet, og ha minst 20 tellende medlemmer.

Driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn eller organisasjoner som mottar driftsstøtte fra andre statlige tilskuddsordninger.

Søknadene om driftstilskudd blir vurdert opp mot målene om å:

 • styrke innvandreres deltakelse i lokalsamfunn og i det frivillige organisasjonslivet
 • styrke innvandrerorganisasjoners kompetanse og kapasitet
 • øke innvandrerorganisasjonenes samarbeid med det offentlige og med andre frivillige aktører

Vedlegg til søknad om driftsstøtte

 • årsrapport eller årsmelding fra siste driftsår
 • regnskap fra siste driftsår
 • budsjett for søknadsåret
 • oversikt over foreningens planlagte aktiviteter (i søknadsåret)
 • organisasjonens vedtekter (som blant annet viser foreningens formål)
 • egenerklæring på at organisasjonen oppfyller kravene til innvandrerrepresentasjon
 • egenerklæring for antall tellende medlemmer

Denne malen kan du bruke som hjelpemiddel når du skal søke om driftstilskudd.


Kontaktpersoner

Helene Gutterød Huseby (migrasjonsrådgiver)
E-post: helene.gutterod.huseby@larvik.kommune.no Telefon: 46 65 06 29

Silje Strømberg (Kulturavdelingen)
E-post: silje.stromberg@larvik.kommune.no Telefon: 98 23 19 47

Mari Sørensen (Idrettsavdelingen)
E-post: mari.sorensen@larvik.kommune.no Telefon: 98 82 73 63

Til toppen