Elvestien

Innhold

En 5,5 kilometer lang sti langs Numedalslågen. Deler av stien er universelt utformet.

Elvestien går langs Numedalslågen. Strekningen på vestsiden av elva, fra Bommestad bru til Gloppe bru, er omlag 5,5 kilometer lang. Denne delen av Elvestien ble opprettet på midten av 1990-tallet. Turområdet på Stubberød ble gjenåpnet i oktober 2016 etter omfattende sikring mot kvikkleireskred. Elvestien går på gang- og sykkelvei deler av strekningen. 

web_Elvestien-kart_web.jpg

Statlig sikret friluftslivsområde

Området mellom Numedalslågen og Nordby industriområde er et statlig sikret friluftslivsområde. Det sikrer adgang for allmennheten, og åpner for tiltak som gir enklere ferdsel

Friluftslivsområdet varierer i bredde, og strekker seg fra Bommestad til munningen av Numedalslågen. Det ble formelt sikret i 1979, etter initiativ og søknad fra kommunen, med utvidelser i 1980 og 1988. 

"Lågen"

Numedalslågen (Lågen på folkemunne) er 352 kilometer lang, og er Norges tredje lengste elv. 

Elva har sitt utspring på Hardangervidda. Den renner gjennom Numedal til Kongsberg og videre ned Lågendalen til Larvik, der den munner ut i havet. 

Navnet "Lågen" kommer lògr, som betyr vann. Navnet Larvik kommer fra lagarvik (vik ved Lågen. Og lardal fra lagardal (dalen der Lågen renner). 

Lågen er en av Østlandets beste lakseelver og er et viktig gyteområde for laksen. Elva er en av de mest artsrike lakseelvene i Norge. Det finnes faste bestander av 16 fiskearter i vassdraget. Blant annet sjøørret, ørret, abbor/tryte, sik og gjedde. 

Lågen var tidligere et viktig vassdrag for tømmerfløting, med opptil 360 000 kubikkmeter tømmer per år. 

Langs Lågen er det rik edelløvskog. Området er preget av høy produktivitet med stort mangfold av insekter og hekkende fugl. Gamle ravinesystem og bekkedrag sørger for god vanntilbang. 

Det er en stor bestand av elvemusling i Lågen. Bestanden kan være en av de største i Europa. Elvemusling er godt egnet som miljøindikator på grunn av artens høye krav til vannkvalitet og leveområde. Elvemusling er fredet i norge. 

Til toppen