Motorferdsel i utmark

Innhold

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter.

Formål

Opplevelsen av fred og ro når man ferdes i naturen er viktig for mange. Formålet med regelverket som regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag er å verne om naturmiljøet og å sikre friluftsliv og rekreasjonsverdier.

Ansvar

Kommunen har ansvar for at motorferdsel i utmark og vassdrag forvaltes i samsvar med motorferdselloven og tilhørende regelverk.

Motorferdsel i utmark og vassdrag er ikke tillatt med mindre annet følger av motorferdselloven eller forskrift hjemlet i denne loven. Oppfølging av brudd på bestemmelsene i lov eller forskrifter ligger hos politiet.

Motorferdsel på barmark

Motorferdsel på barmark kan sette varige spor i naturen. Derfor er reglene for kjøring på barmark strengere enn på snødekt mark. Nødvendige transporter bør i størst mulig grad gjøres på snø.

Kommunen kan etter søknad gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy til transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring.

Motorferdsel på snødekt mark

Reglene for motorferdsel på snøføre er mindre strenge enn for barmarkskjøring. Det er fordi kjøring på snø gir mindre varige skader på terreng og vegetasjon enn barmarkskjøring. Flest mulig av nødvendige transporter i utmark bør legges på snøføre.

Kommunen kan i unntakstilfelle gi tillatelse til kjøring på vinterføre ved andre særlige behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring. 

Vannscooter

Regjeringen har opphevet den sentrale vannscooterforskriften. 

Områder i Larvik med forbud mot vannscooter

1. Områdene som er omfattet av Forskrift om motorisert ferdsel i vassdrag.

  • Farris med tilløpselver
  • Hallevannet
  • Bergselva
  • Numedalslågen
  • Åsrumvannet med tilløpselver
  • Goksjø
  • Korvikvannet

2. Områdene som er regulert av verneforskriftene.

Forøvrig er det de samme regler som motorisert ferdsel til sjøs som gjelder. Både eier og bruker av vannscooter er pliktig til å sette seg inn i hvilke regler som gjelder.

Båtførerbeviset er obligatorisk for alle som er født 01.01.1980 eller senere og skal føre vannscooter over 25 HK/19kW.

Til toppen