Støy, trafikk og vakthold

Innhold

Støy

Parker og friområder er tilrettelagt for allmennhetens rekreasjon og opphold, og fravær av støy er en forutsetning for at frilufts- og rekreasjonsområder og kulturmiljøer skal ha full verdi (jfr. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)).

I fri- og friluftsområdene utenfor sentrumsområdene er forventningen om og kravet til fravær av støy enda høyere enn for parker og friområder som ligger innenfor sentrumsområdene. Særlig gjelder dette arrangementer som forgår på kveldstid. Dette er derfor et forhold kommunen vurderer ved behandling av arrangementssøknader i slike områder.

Arrangører må først og fremst forholde seg til kommunens egne retningslinjer for regulering av lydnivåer fra utendørs høyttalere/musikkanlegg.

Fram til kl. 24.00 er det tillatt med et gjennomsnittlig lydnivå på 70 dBA målt ved mest utsatte nabohus’ fasade. Etter dette tidspunktet, og fram til kl. 07.00 må det være relativt stille; max 55 dBA.

Bortsett fra disse endringene gjelder Helsedirektoratets veileder IS-0327 om musikkanlegg og helse; se også kommunestyrevedtak 057/13, pkt. 1 og 2.

Det er anledning til å søke Larvik kommune, Helse og omsorg og politiet om dispensasjon fra dette regelverket.

Spesielle arrangementer som eksempelvis billøp, skytestevner og flystevner kommer inn under reglene i Miljødirektoratets veileder T-1442; Retningslinje for regulering av støy i arealplanlegging.

Husk at lov om helligdager og helligdagsfred gjelder uansett

Trafikk

Arrangementer på eller ved offentlig vei, parkeringsplasser m.m er søknadspliktige.

Arrangementer på eller ved offentlig vei og arealer tilknyttet til vei er søknadspliktige. Dersom arrangementet berører eller påvirker trafikken må det utarbeides en plan for hvordan trafikken skal avvikles. Skilting og sperring av gater skal utføres av en skiltansvarlig med godkjent skiltkurs. I henhold til håndbok N301.

Kommunalteknikk godkjenner skiltplaner.

Selv om gater blir avstengt for arrangement, skal det til enhver tid være fri adkomst for utrykningskjøretøyer. Med fri adkomst menes en kjørebredde på 4,0 meter.

Ved arrangementer som krever omfattende stengning eller større omlegging av kjøremønster, kan Komunalteknikk foreta skilting. Avtale om dette gjøres i forbindelse med formøte. For arrangement i tilknytning til riks- og fylkesveger må det søkes Statens vegvesen Region Sør.

Vakthold

Er det snakk om et offentlig arrangement må man vurdere om og når det skal settes opp vakthold. En redegjørelse for behov og omfang av vakthold må foreligge for å få godkjent offentlig arrangement av politiet.

Reklame

All reklame, reklameskilt og markedsføring av et arrangement er underlagt kommunens bestemmelser, og er søknadspliktige i h t Plan- og byggesaksloven.

Det tillates ikke å feste plakater og klistremerker på faste installasjoner (master, avfallsbeholdere, skilt og skiltstolper, trær og lignende). Dette forbudet gjelder kommunal grunn i hele Larvik kommune og ikke bare for det arealet som man leier.

Det må søkes om å henge opp bannere.

Det er ikke tillatt å henge opp reklame/plakater mm langs offentlig vei.

Til toppen