Sikkerhet

Innhold

Arrangøren er selv ansvarlig for sikkerheten ved eget arrangement.

Risikovurdering

Uavhengig av størrelse på arrangementet så bør arrangøren gjøre en risikovurdering av arrangementet og vurdere risikoen og konsekvensen av uønskede hendelser.

Ethvert større arrangement bør ha tenkt igjennom og klarlagt mulige uønskede hendelser med tilhørende sannsynlighet og konsekvens. Store arrangementer er komplekse virksomheter som krever grundig planlegging på mange plan.

Risiko er et uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle verdier.

Risikoen uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvensene av de uønskede hendelsene.

Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger.

Hvorfor ROS - analyse?

  • For å styrke arrangementets risikostyring. Det betyr å identifisere og analysere risiko.
  • For å bevisstgjøre alle involverte i arrangementet om risiko og sårbarhet i arrangementet og motivere for nødvendig tiltak.
  • For å vurdere om ny teknologi eller teknikker skal tas i bruk, både i forhold til tekniske og menneskelige faktorer.
  • For å redusere uønskede hendelser, dersom den følges opp av konkrete forebyggende tiltak.

Veileder

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap gav 2010 ut en "Veileder for sikkerhet ved store arrangementer". Her behandles sikkerhet gjennom flere kapitler, hvorav de viktigste er:
Kapittel 2: Risiko
Kapittel 4: Ansvaret for sikkerheten
Kapittel 19: Sikkerhetsarbeidet under pågående arrangementer
Kapittel 20: Beredskap for alvorlige hendelser

Overnatting

Ved overnatting i bygg som ikke er bygget for dette formålet, er det eier av bygget som er ansvarlig for at personsikkerheten til en hver tid er ivaretatt og skal ut fra en risikovurdering sette krav til antall vakter.
Dette er blant annet gjort ved en del kommunale skoler og barnehager.

Melding om overnatting som skal sendes brannvesenet.

Vaktselskap

Når man engasjerer et vaktselskap må dette være et selskap som har tillatelse til å drive vaktvirksomhet i Vestfold. Dette må sjekkes ut med politiet.

Fyrverkeri og fakkeltog

Det kreves tillatelse fra brannvesenet dersom det skal benyttes fyrverkeri, brannfarlig gass, fakkeltog, og for telt som har plass til mer enn 150 personer. 

Ved fakkeltog eller tilsvarende må arrangør sørge for forsvarlig innsamling av fakler i etterkant.

Til toppen