Branntiltak - stort arrangement

Innhold

Arrangører skal sende melding til lokal tilsynsmyndighet i god tid før gjennomføring.

Tiltak ved store arrangementer

Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer. Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.

Kommunestyret selv kan gi lokale forskrifter med nærmere bestemmelser om meldeplikten.

Med god tid menes minimum 1 måned før arrangementet og ved enkelte arrangement så kan det være snakk om en lenger søknadsfrist.

Midlertidig forsamlingslokale

Følgende innsendes ved melding om midlertidige forsamlingslokaler (telt etc.):

 • Opplysninger om type arrangement, tidspunkt for arrangementet, arrangør, ansvarshavende, kontaktinformasjon etc.
 • Kart over området med inntegnet telt, avsperringer etc. (kart, se f eks.www.norgeskart.no). Ut fra kartet vurderes brannvesenets innsatsmuligheter, avstand til andre bygninger, plassering av rømningsveier i forhold til omgivelsene etc.
 • Plantegning over telt, i målestokk eller målsatt som viser:
  - Rømningsveier og rømningsarealer (antall, plassering og bredde).
  - Plassering av scene, bar etc.
  - Bordplassering (plan med inntegnet bord, stoler og vrimlearealer).
  - Slokkeutstyr, plassering, type og antall
 • Opplysninger om maksimum persontall. Dette må vurderes i forhold til gulvareal tilgjengelig for publikum og antall og bredde på rømningsveier.
  - Ved ståplasser brukes 0,6 m² pr. person.
  - Ved småbord brukes 1,4 m² pr. person.
  - Ved bruk av langbord kan 1 m² pr. person gi et fornuftig persontall.
  - Ved konsertoppsett eller benkerader regnes en person per stol eller 50 cm. benk.
  NB! Det må være tilstrekkelig avstand mellom bordene til at evakuering kan foregå på en forsvarlig måte, og det må være god adkomst til rømningsareal/rømningsveier.
  - Løse stoler og benker vil lett kunne velte og vanskeliggjøre rømming. For å sikre seg mot dette kan stolene kobles sammen 5 og 5 eller festes i gulvet. Løse benker bør av samme grunn ha minst 5 sitteplasser. I lokaler med bord for servering kan det brukes løse stoler.
  - Mellom stolrader bør det være fri avstand på minst 0,4 m.
  Antall sitteplasser mellom to gangpassasjer bør ikke overstige 30, og maks. 15 med passasje bare på den ene siden av stolradene.
  Gangpassasjenes bredde dimensjoneres etter persontallet.
  - Én utgang direkte til det fri er tilstrekkelig for lokaler med inntil 150 personer.
  - Lokaler med mellom 150 og 600 personer må ha minst to utganger.
  - For lokaler med mer enn 600 personer må det være en utgang pr. 300 personer.
  - Fri bredde i rømningsvei må være minimum 120 cm.
  - Dør i rømningsvei skal slå ut i rømnings-retning.
  - Samlet fri rømningsbredde må være minimum 1 cm pr. person.
  - Utganger må merkes tydelig.
  - Avstand til nærmeste utgang skal ikke overstige 30 meter.
 • Opplysninger om vakthold (ansvarlig vaktselskap, antall vakter, plassering av vakter etc.)
  Det er krav om brannalarmanlegg i forsamlingslokaler, dette er normalt ikke installert i midlertidige bygninger, telt ol.
  Det er derfor viktig at vaktholdet kompenserer for dette ved gjennomtenkt plassering, antall og opplæring.
 • Følgende forutsettes:
  Rømningsveier og slokkeutstyr merkes forskriftsmessig. Det utarbeides instrukser/prosedyrer for vaktene (prosedyrer for evakuering), overholdelse av persontall, varsling av brann, slokking av brann etc.).Vaktene gis nødvendig opplæring (Det gjøres oppmerksom på ny vaktviksomhetslov av 1.4.2011). Det utarbeides risikoanalyse iht. HMS-forskriften. Nødvendige tillatelser innhentes fra andre myndigheter, grunneier, naboer etc.

Større konstruksjoner

Ved bygging av større konstruksjoner som scener o.l. som kommer nær tilstøtende bygninger kan det være nødvendig med tillatelse fra kommunens byggesakskontor.

Til toppen