Tilskudd til inkludering av barn og unge

Innhold

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd til aktiviteter rettet mot barn og unge som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Søknadsfristen er 3. november 2023.

Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) lyser ut tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge".

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.

Det er mulig å søke om tilskudd til 12 aktivitetstyper.

Hva er utenforskap?

Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  

Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

  • Å vokse opp i familier med lavinntekt 
  • Manglende sosialt nettverk 
  • Manglende tilknytning til skole/arbeid  
  • Manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 
  • Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.

Målgruppe

Målgruppen er barn og unge til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

For enkelte aktivitetstyper er målgruppa barn og unge mellom 10 og 24 år.

Slik søker du

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke tilskuddsordningene.

Det kan søkes om tilskudd for inntil tre år.

Søknadsfristen er 3. November 2023.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Marte Ekholdt Kopstad på e-post 

Til toppen