Informasjon og veiledning

Innhold

De fleste av oss er pårørende en eller annen gang i livet

Det er om lag 800 000 pårørende i Norge i dag, og mange gjør en enorm innsats for sine nærmeste. Pårørende utfører arbeid som tilsvarer om lag
110 000 årsverk.

Er du pårørende?

Du er pårørende fordi du står nær noen som har fått en sykdom, en funksjonsnedsettelse eller har psykiske helseproblemer og eller en rusavhengighet. Pårørende er deg og meg – naboen og kollegaen din, vennen til sønnen din og den eldre damen som bor med en dement mann. Du kan være et familiemedlem, en venn eller nabo.

Å være pårørende kan blant annet innebære mye ansvar, vanskelige følelser og valg. Å legge til rette for at pårørende kan stå i denne rollen, uten at det går utover egen helse er viktig for pårørende og den som er syk, men også for hele samfunnet.

Pårørendestrategi 2021-2025 har som hovedmål:

  • Anerkjenne pårørende som en ressurs
  • God og helhetlig ivaretakelse av alle pårørende slik at pårørende kan leve gode egne liv og kombinere pårørenderollen med utdanning og arbeid
  • Ingen barn skal måtta ta omsorgsansvar for familie eller andre

Individuell veiledning

Vi møtes og har samtaler der vi legger vekt på hva som er viktig for deg som pårørende og der du kan få sette ord på din situasjon og opplevelse. 

I veiledningssamtalen jobber vi med hva du som pårørende trenger for å håndtere situasjonen du står i og hvordan du ivareta deg selv med fokus på egne ressurser og bevisstgjøring om egne behov. 

Veiledningen tar utgangspunkt i første samtale der vi kartlegger behovet ditt videre.

Hvis ønskelig kan vi også ha samtaler over telefon.

Til toppen