Barn som pårørende

Innhold

Hva gjør jeg?

Helsepersonell har en plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende. Plikten inntrer når pasienten har psykisk sykdom, fysisk sykdom er rusmiddelavhengig eller har en skade. Dette gjelder også søsken til barn som er syke.

Ansvar

Den kommunale helse- og omsorgstjeneste er ansvarlig for gjennomføring av rutinen. Dette kan være fastlege, tjenestekontor, og andre fagpersoner som kommer i kontakt med brukere som har barn.

Samtale og nært samarbeid med pasienten

 • Avklar om pasienten har barn under 18 år.
 • Vurder om helsetilstanden er av en slik karakter at den får vesentlige konsekvenser for barnet.
 • Avklar om barnet har nære omsorgspersoner som trenger informasjon/støtte.
 • Kartlegg barnets behov for evt. videre oppfølging

Dersom barnet trenger oppfølging

Samtykke foreligger

 • Ta kontakt med samarbeidene skole/barnehage/helsesykepleier, for videre oppfølging
 • Oppfordre til å ta opp tema i foreldresamtaler barnehage/skole

Dersom uro/bekymring

Bruk handlingsveilederen "Fra uro til handling".

Ved høy bekymring/fare for vold, overgrep, omskjæring, bortføring ta direkte kontakt med barnevern. I akutte situasjoner, sørg for at barnet har tilsyn av en voksen og at omsorgen er tilfredsstillende.

Barnevern i Larvik 33 17 10 00
Barnevernsvakta 33 31 02 03
Politi 02800

Forberedelse til samtale med barn

Tilby barnet og andre omsorgspersoner å ta del i samtalen.

Dersom foreldrene er i stand til å gi informasjon selv

 • Bistå foreldrene i hvordan de kan samtale med barna
 • Gi tilbud om å være med som støtte i samtalen
 • Følg opp samtalen — er det oppstått behov helsepersonell kan bistå med?

Dersom foreldrene IKKE er i stand til å gi informasjon selv, gjør én av følgende

 • Motiver foreldre til å delta i hele samtalen
 • Motiver foreldre til å delta i oppstart og avslutning av samtalen
 • Ha en samtale med foreldre i etterkant for å formidle momenter av betydning for videre oppfølging

Gjennomføring av samtalen

Dersom pasienten IKKE gir samtykke til at barnet skal få opplysninger:

 • Gi barnet informasjon om tiltak som helsetjenesten har planlagt og som har til hensikt å ta vare på barnet selv

Dersom barnet allerede er kjent med opplysningene, jf helsepersonelloven §23 nr 1, kan følgende informasjon gis:

 • Hvilken mulighet barnet har for å besøke forelderen
 • Hva barnet kan forvente av behandlingsinstansen
 • Generell informasjon om tilstanden.

Helsepersonell kan kartlegge barns kunnskaper ved å stille spørsmål.

Generell regel

Barn skal ikke gis mer informasjon enn det barnets omsorgsperson har. Journalfør hva som er gitt av informasjon og oppfølging av pasient og pårørende.

Til toppen