Egenbetaling på sykehjem

Innhold

Gjelder for korttids- og langtidsopphold. Det er ikke egenbetaling for avlastningsopphold.

Larvik kommune dekker

 • Alle måltider i institusjon
 • Sengetøy og håndklær
 • Personlige hygieneartikler som såpe, sjampo, barberartikler, tannkrem, tannbørste, vanlig fuktighetskrem og nødvendige hudpleieprodukter
 • Dersom pasienten ønsker andre typer/merker enn det som kommunen kjøper inn, må pasienten selv betale for dette
 • Nødvendige medisiner som er rekvirert av lege
 • Medisinsk forbruksmateriell som sprøyter, bandasjer, bleier, m.m rekvirert av lege, sykepleier eller annet helsepersonell i institusjonen. Kompresjonsstrømpe/antitrombosestrømpe og hoftebukse dekkes bare hvis det er forordnet av sykehjemslegen
 • Legetilsyn og medisinsk behandling i institusjonen
 • Egenandel for spesialistbehandling for pasienter som er henvist av sykehjemslegen og som har vedtak om langtidsplass.
 • Korttidspasienter som har fått spesialisthenvisning før korttidsoppholdet av en annen lege enn sykehjemslegen, må selv dekke egenandelen til behandlingen. Det samme gjelder for korttidspasienter som har fått henvisningen under oppholdet i sykehjem, men som har reist hjem når behandlingen finner sted.
 • Transport til og fra spesialistbehandlingen som ikke dekkes av pasientreiser.
 • Nødvendig tannbehandling hos fylkeskommunens tannhelsetjeneste.
 • Behandling av kommunalt ansatt fysio- og/eller ergoterapeut i institusjon etter en faglig vurdering.
 • Aktivitets- og velferdstiltak i regi av institusjonen.
 • Ved spesielle arrangement kan institusjonen ta en egenandel. Pasienter kan kjøpe produkter som er laget til en pris som dekker materialkostnadene.


Pasienten må selv dekke følgende utgifter

 • Fotpleie som ikke er forordnet av lege
 • Frisør
 • Hudpleieprodukter for egen velvære
 • Innkjøp og reparasjon av briller
 • Batterier og forsikring av høreapparat
 • NAV dekker innkjøp og reparasjon av høreapparat, men pasient må betale for konsultasjonen selv. Pasient har rett på nytt høreapparat hvert sjette år.
 • Tap av tannprotese
 • Ferier/turer/arrangement utenfor institusjonen som pasienten ønsker å delta på
 • Mobiltelefon, fasttelefon, avisabonnement, pc og tv-apparat
 • Privat tøy
 • Pasienten har selv ansvar for innkjøp av klær og sko.
 • Vask av private klær dekkes ved alle typer opphold når klærne er merket med navn og tåler maskinvask på minst 40 grader, når ikke annet er avtalt.

Pårørende oppfordres til å vaske finere tøy som trenger spesiell behandling.


Transport

Som regel får du dekket utgifter til din pasientreise med et fast beløp per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker. Du må betale egenandel for reisen, hvis du ikke har frikort.

Du kan søke etter at reisen er gjennomført.

Søknaden må sendes inn senest seks måneder etter behandlingsdatoen.

Du kan få dekket reisen hvis:

 • du har reist til behandling som dekkes av det offentlige.
 • reisen er lenger enn ti kilometer hver vei. Du kan få dekket utgifter til reiser som er kortere enn ti kilometer, hvis behandleren din dokumenterer at det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker.
 • reisen går over flere takstsoner for offentlig transport. Hvis reisen kun går innenfor én takstsone, vil den som hovedregel ikke dekkes gjennom pasientreiseordningen. Dette er uavhengig av transportmiddel. Unntaket fra denne regelen er hvis behandleren din dokumenter at
 • det var nødvendig å bruke privat bil eller drosje av helsemessige årsaker. Også hvis du ikke rekker behandlingen ved å bruke offentlig transport, kan du få dekket utgifter innenfor én takstsone. Husk å forklare dette når du søker.

Tilrettelagt pasientreise
https://pasientreiser.no/

Hvis pasienten ikke kan gjennomføre reisen på egenhånd, enten av helsemessige eller trafikale årsaker, kan man ha rett på rekvisisjon til en tilrettelagt pasientreise.

Transport i forbindelse med innleggelse og utskrivning av sykehjem dekkes av kommunen.

Fritidsreiser dekkes ikke av kommunen.

Forsikring

 • Innboforsikring
  • Hvis pasientens eiendeler blir stjålet etter innbrudd i institusjonen, eller skadet ved f.eks. brann, kan pasienten få erstatning fra kommunens innboforsikring. Kommunens erstatning gjelder ikke hvis eiendelene er blitt frastjålet utenfor institusjonen. Kommunens forsikring har en svært høy egenandel som pasienten må dekke. Pasienter i institusjon blir derfor anbefalt å tegne sin egen innboforsikring.
 • Ansvarsforsikring
  • Kommunen har ansvarsforsikring som kan bli utløst hvis det er påvist at ansatte har vist uaktsomhet som har påført pasienten skade.

Møblering

Kommunen er ansvarlig for nødvendig møblering på pasientrom, men pasienter blir oppfordret til å benytte egne møbler og sette sitt eget preg på rommet.

Erstatning

Som hovedregel erstatter ikke kommunen eiendeler som forsvinner eller klær som forsvinner eller blir ødelagt i vask.

Pasienter oppfordres til ikke å oppbevare eiendeler av høy verdi og kontanter på rommet.

Informasjon om egenbetaling er utarbeidet på grunnlag av følgende lover, forskrifter og rundskriv

 • Helse- og omsorgstjenesteloven av 24.06.2011 nr. 30
 • Forvaltningsloven av 10.02.1967
 • Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester av 16.12.2011 nr. 1349
 • Rundskriv I-47/98 «Om vederlag for opphold i institusjon mv.» fra Helse- og omsorgsdepartementet
 • Rundskriv IK-25/96 «Forskrift om vederlag for opphold i institusjon m.v.» fra Statens helsetilsyn
Til toppen