Pasient- og brukerombudet

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens behov, interesser og rettsikkerhet overfor helsetjenesten, og for å bedre kvaliteten i helsetjenesten.

Du kan henvende deg til pasient- og brukerombudet når du trenger råd og informasjon om rettigheter. Du kan også få hjelp til å benytte klageretten, søke råd om pasientskadeerstatning, eller bistå som konfliktløser i dialog mellom deg som pasient/bruker og tjenestestedet. Våre tjenester er gratis, og vårt arbeid er hjemlet i pasient- og brukerrettighetsloven.

Det finnes pasient- og brukerombud i hvert fylke, og for Vestfold kan du ta kontakt slik:

Kontakt

Pasient- og brukerombudet i Vestfold

Postadresse: Pasient- og brukerombudet i Vestfold, Postboks 212 Skøyen, 0213 Oslo.

Telefon: 33 34 77 90. E-post: vestfold@pasientogbrukerombudet.no.

Besøksadressen: Pasient- og brukerombudet i Vestfold, Storgaten 35, 3126 Tønsberg.

Til toppen