Kompetansesenter demens

Innhold

Mange tilbud i demensomsorgen er i dag tilknyttet Tjølling Sykehjem. Sykehjemmet er godt egnet for tilbud rettet mot personer med demens. Sykehjemmet har tilrettelagt fysisk utforming og har et landlig uteareal.

Det er dagsenter under samme tak som sykehjemmet og det er omsorgsboliger i nær tilknytning. Aktivitetshuset Villa Kveldsol, hukommelsesteam, demenskoordinator og Vittersø Gård er samlokalisert og organisert i samme avdeling.

Villa Kveldsol 

 • er fysiske tilrettelagt for mestring og utfoldelse
 • har dagaktivitetstilbud til personer med demens i tidlig fase
 • personalet har fokus på kompetanse, fag utvikling og kvalitet
 • har et aktivt frivillighetsarbeid
 • er et kompetansesenter for rådgivning, informasjon og undervisning
 • hukommelsesteamet tilbyr demensutredning og oppfølging i samarbeid med fastlege eller spesialisthelsetjeneste 
 • Kan tilby hjelp og veiledning med kognitive hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger
 • Arrangerer pårørendeskole , samtalegrupper og brukerskole

Tjølling sykehjem

 • 3 av 4 avdelinger er tilrettelagt for personer med demens
 • er et godt sted å bo for mennesker med demenssykdom
 • er et livsgledesykehjem
 • har et eldresenter som aktivt samarbeider med nærmiljøet

Nærmiljøkafè

 • Åpen Kafe i kantina v/Tjølling Sykehjem
 • Tirsdager kl. 11-14
 • Salg av enkle lunsjretter og kaker

Dagtilbudene

Vedtaksbaserte dagtilbud for personer med demens som bor hjemme, er lokalisert ved Tjølling sykehjem og Vittersø Gård.

Dagaktivitetstilbud Villa Kveldsol

Villa Kveldsol er et gratis lavterskeltilbud hvor du ikke trenger å søke om plass. Tilbudet er til hjemmeboende personer med demens og kognitiv svikt i tidlig fase.

Demenskoordinator

Demenskoordinator arbeider for å sikre gode tjenester, informerer og veileder personer med demens og deres pårørende i alle faser av sykdommen. Mer informasjon om demenskoordinator Trine Jacobsen tlf. 98 23 16 15.


Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet er et tverrfaglig team som består av ergoterapeut, sykepleier og hjelpepleier, som har kompetanse på demens. Demenskoordinator er en del av hukommelsesteamet, og er den som mottar henvendelser og koordinerer tjenesten. Mer informasjon om hukommelsesteam.

Kognitiv stimulerings terapi (KST)

KST handler om å stimulere personer med demens til å bruke sine kognitive funksjoner. Forskning, som er gjort i England, viser at deltakelse i KST-grupper gav økt livskvalitet, samt bedring i hukommelse og andre funksjoner.

Gjennom en morsom og hyggelig atmosfære og ved bruk av minner og sanser er møtene lagt opp med faste, gjenkjennbare rammer. Man trener på hukommelse, oppmerksomhet og språk.

Tilbudet er for personer med hukommelsessvikt og demenssykdommer i mild til moderat fase.

Kontaktperson: Wivi Ann R Pedersen tlf 98 23 15 75

Kafè 

Er et tilbud til deg som har fått en demenssykdom, dine pårørende - eller en du kjenner. Hensikten med kafeen er å skape et møtested hvor man kan treffe andre i samme situasjon. invitasjoner sendes ut via brev. 

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt på telefon: Villa Kveldsol 98 23 15 53

Samtalegrupper for pårørende til personer med demens

Her møter du andre i samme situasjon, deler erfaring og får støtte og råd til å mestrer hvedagen. Gruppene har 6-8 deltaker og ledes av to sykepleiere.Samlingene går over 4- 5 ganger. 

Kontaktperson: Anne Hedvig Heggen, telefon 98 23 17 60

Individuelle støttesamtaler

Fagpersoner med spesiell kompetanse på demens kan tilby individuelle støttesamtaler til både pårørende og den som har en demenssykdom.

Kontaktperson: Trine Jacobsen, telefon 98 23 16 15

Pårørendeskole

Pårørendeskolen er et kurstilbud for pårørende til personer med demens. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for personen selv, deg som pårørende og dine omgivelser. Du treffer andre pårørende i samme situasjon, og fagpersoner med kompetanse på området.

Annonsering av kurset skjer i lokalavisen, kommunens nettsider og på Larvik Kommunes facebook side. 

Tema for forelesningene:

 • sykdomslære - hva er demens
 • kommunikasjon og samhandling 
 • møte med hjelpeapparatet
 • offentlige tilbud
 • pårørendes situasjon
 • lovverk
 • velferdsteknologi og hjelpemidler

Kontaktperson: Trine Jacobsen tlf 98231615

Kognitive hjelpemidler

Det finnes ulike hjelpemidler for personer med demens og deres pårørende, som kan gi  rammer og trygghet i hverdagen. Tilpassede klokker, apper og kalendere kan være en hjelp for å gi oversikt over dagens aktiviteter. Enkle kognitive  hjelpemidler kan søkes om via kompetansesenteret. 

Kontaktperson: Joan Hagerup tlf 98253360

Andre hjelpemidler som døralarmer, medisindispenser, trygghetsalarmer med GPS-funksjon eller fallsensor kan gi selvstendighet og frihet. 

Har du behov for denne type hjelpemidler ta kontakt med tjenestekontoret.

Til bedrifter - et mer demensvennlig samfunn

Larvik kommune tilbyr kurs for ansatte i bedrifter som ønsker gode råd i møte med mennesker med demens. Mer informasjon om tilbud til bedrifter.

Til toppen