Kompetansesenter demens

Innhold

Villa Kveldsol 

 • er et senter der fysiske omgivelser er tilrettelagt for mestring og utfoldelse
 • er et senter som har dagaktivitetstilbud til personer med demens i tidlig fase
 • er et senter der personalet har fokus på kompetanse, fag utvikling og kvalitet
 • har et aktivt frivillighetsarbeid
 • er et kompetansesenter for rådgivning, informasjon og undervisning
 • er et kompetansesenter for demensutredning og oppfølging
 • et senter med kompetanse på kognitive hjelpemidler og velferdsteknologiske løsninger
 • et senter som arrangerer pårørendeskole , samtalegrupper og brukerskole

Tjølling sykehjem

 • er samlokalisert med kompetansesenteret, hvor 3 av 4 avdelinger er tilrettelagt for personer med demens.
 • er et godt sted å bo for mennesker med demenssykdom
 • er et livsgledesykehjem
 • har et eldresenter som aktivt samarbeider med nærmiljøet

Dagsenter på dag, helg  og helligdager for personer med demens som bor hjemme, er lokalisert ved Tjølling sykehjem

Dagaktivitetstilbud Villa Kveldsol

Villa Kveldsol er et gratis lavterskeltilbud hvor du ikke trenger å søke om plass. Tilbudet er til hjemmeboende personer med demens og kognitiv svikt i tidlig fase.

 • Vi tilbyr sosialt fellesskap og meningsfulle aktiviteter
 • Man får kjøpt lunsj
 • Det er personale til stede som kan gi veiledning og støtte i forhold til din sykdom.

Åpningstider:
Mandag, onsdag og torsdag kl 10-14
Adresse: Håkestadveien 7, Tjøllingvollen, 3280 Tjodalyng
Ønsker du mer informasjon, ta kontakt på telefon: 98231553

Hukommelsesstimulerende terapi (HST).

HST handler om å stimulere personer med demens til å bruke sine kognitive funksjoner. Forskning, som er gjort i England, viser at deltakelse i HST-grupper gav økt livskvalitet, samt bedring i hukommelse og andre funksjoner.
Gjennom en morsom og hyggelig atmosfære og ved bruk av minner og sanser er møtene lagt opp med faste, gjenkjennbare rammer. Man trener på hukommelse, oppmerksomhet og språk.
Tilbudet er for personer med hukommelsessvikt og demenssykdommer i mild til moderat fase.

Kontaktperson: Wivi Ann R Pedersen tlf 98231575

Åpen cafè 

Er et tilbud til deg som har fått en demenssykdom, dine pårørende - eller en du kjenner. Hensikten med kafeen er å skape et møtested hvor man kan treffe andre i samme situasjon.
Ønsker du mer informasjon, ta kontakt på telefon: Villa Kveldsol 98231553

Samtalegrupper for pårørende til personer med demens

Her møter du andre i samme situasjon, deler erfaring og får støtte og råd til å mestrer hvedagen. Gruppene har 6-8 deltaker og ledes av to sykepleiere.Samlingene går over 4- 5 ganger. 

Kontaktperson: Anne Hedvig Heggen tlf 98231760

Individuelle støttesamtaler

Fagpersoner med spesiell kompetanse på demens kan tilby individuelle støttesamtaler til både pårørende og den som har en demenssykdom.

Kontaktperson: Trine Jacobsen Tlf 98231516 

Pårørendeskole

Pårørendeskolen er et kurstilbud for pårørende til personer med demens. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for personen selv, deg som pårørende og dine omgivelser. Du treffer andre pårørende i samme situasjon, og fagpersoner med kompetanse på området.

Annonsering av kurset skjer i lokalavisen, kommunens nettsider og på Larvik Kommunes facebook side. Kursavgift kr  300,-

Tema for forelesningene:

 • sykdomslære - hva er demens
 • kommunikasjon og samhandling 
 • møte med hjelpeapparatet
 • offentlige tilbud
 • pårørendes situasjon
 • lovverk
 • velferdsteknologi og hjelpemidler

Kontaktperson: Trine Jacobsen tlf 98231615

Aktivitetsvenn 

Larvik kommune har et tilbud om aktivitetsvenn. Målet er at personer med demens skal få flere aktiviteter og gode opplevelser i hverdagen.

Kommunen kan formidle kontakt mellom frivillige og den som har behov for aktivitetsvenn. 

Aktivitetsvenn og personen med demens kan gjøre aktiviteter sammen som å lese, gå tur, gå på kino, fiske eller annet. Med en aktivitetsvenn kan personen med demens fortsette med sine vanlige aktiviteter. 

Kontaktperson:  Janne Sjølyst tlf 98231194

Kognitive hjelpemidler

Det finnes ulike hjelpemidler for personer med demens og deres pårørende, som kan gi  rammer og trygghet i hverdagen. Tilpassede klokker, apper og kalendere kan være en hjelp for å gi oversikt over dagens aktiviteter. Enkle kognitive  hjelpemidler kan søkes om via kompetansesenteret. 

Kontaktperson: Joan Hagerup tlf 98253360

Andre hjelpemidler som døralarmer, medisindispenser, trygghetsalarmer med GPS-funksjon eller fallsensor kan gi selvstendighet og frihet. 

Har du behov for denne type hjelpemidler ta kontakt med tjenestekontoret.

Demenskoordinator

Demenskoordinator arbeider for å sikre gode tjenester, informerer og veileder personer med demens og deres pårørende i alle faser av sykdommen. Mer informasjon om demenskoordinator.

Hukommelsesteam

Hukommelsesteamet er et tverrfaglig team som består av ergoterapeut, sykepleier og hjelpepleier, som har kompetanse på demens. 

Demenskoordinator er en del av hukommelsesteamet, og er den som mottar henvendelser og koordinerer tjenesten. Mer informasjon om hukommelsesteam.

Til bedrifter - et mer demensvennlig samfunn

Larvik kommune tilbyr kurs for ansatte i bedrifter som ønsker gode råd i møte med mennesker med demens. Mer informasjon om tilbud til bedrifter. 

Til toppen