– Digital hjemmetjeneste gir tryggere pasienter

Innhold

35 pasienter har prøvd ut digital hjemmeoppfølging i hjemmetjenesten. Både pasienter, ansatte og ledere skryter av tjenesten.

– Flere pasienter og færre sykepleiere gjør at vi må tenke nytt, forteller Heidi Larsen, som er virksomhetsleder for hjemmetjenesten.

I fjor høst startet virksomheten opp et pilotprosjekt i Ring 1 som består av tre hjemmetjenesteavdelinger, Torstrand, Byskogen og Vollen.

Larsen understreker at det var en forutsetning at de 35 pasientene selv ønsket å prøve digital hjemmetjeneste, og at de i tillegg hadde en helsetilstand som passet til digital hjemmetjeneste. Pasientene hadde ulike helseproblemer, kols, nyresvikt, hjertesvikt, kreft, diabetes og infeksjoner.

Opplever bedre innsikt i egen helse

Pasientene har vært fornøyde med oppfølgingen. Det har blitt gjennomført flere brukerundersøkelser i perioden. Der kom det fram at pasientene økte forståelsen av egen sykdom og symptomer, at de ble tryggere og følte mer mestring. 

– Pasientene følte seg ivaretatt. Det er godt å vite at noen fulgte med og at de ikke er alene i sykdommen sin, forteller prosjektleder Malene Storhaug Pedersen.

Gro Hansen er en av de 35 personene som har vært med i pilotprosjektet. Hun forteller at hun tidligere fikk besøk av hjemmetjenesten to-tre ganger om dagen. 

Marlene Storhaug Pedersen
Prosjektleder Malene Storhaug Pedersen.

– Nå kommer de rundt to ganger i uka, men jeg føler at jeg har bedre kontroll på sykdommen enn tidligere, forteller Hansen, som også har hatt færre sykehusinnleggelser enn før.

Gro Hansen
Gro Hansen får digital oppfølging fra hjemmetjenesten. Det vil si hun tar målinger i eget hjem og svarer på spørsmålskjema som overføres digitalt til hjemmetjenesten.

Sparer 40 timer i måneden

– Hva kan dere oppnå med digital hjemmetjeneste?

– Det er flere ting, men det handler mye om å bruke ressursene våre riktigere, vi har redusert antall forverringer og innleggelser. Vi har beregnet at vi har spart ti sykehusinnleggelser, to kommuneinnleggelser og 17 såkalte legekontakter, sier prosjektleder Storhaug Pedersen.

Fysiske besøk og kjøretid er redusert betraktelig. 

– Den totale kjøregevinsten for alle tre avdelingene var 40 timer på måned! 

Hun trekker også fram at det handler om å beholde og rekruttere sykepleiere.

Gina Andersen, Malene Storhaug Pedersen, Ida Marie Helgeland, Fay Stenbakk, Emilie Zubillaga, Marianne Aasheim og Kari Kaldhussæter
På bildet: Gina Andersen, Malene Storhaug Pedersen, Ida Marie Helgeland, Fay Stenbakk, Emilie Zubillaga, Marianne Aasheim og Kari Kaldhussæter

Gullet: Egenbehandlingsplan

– Egenbehandlingsplan er en stor del av den digitale hjemmetjenesten, forteller Marianne Aasheim, som er virksomhetsrådgiver i hjemmetjenesten.

Planen lager hjemmetjenesten sammen med pasienten og fastlegen. 

– Det handler om hva du skal gjøre hvis helsen din forverres. Dette er gullet vårt, har du en god plan klarer du å være mer selvstendig i eget liv. Pasientene gir oss tilbakemeldinger om at de opplever trygghet og føler seg ivaretatt, forteller Aasheim.

Starten på noe nytt

Ida Marie Hegeland er sykepleier ved hjemmetjenesten avdeling Vollen, og forteller at hun får brukt kompetansen på en annen måte.

Marianne Aasheim
Marianne Aasheim er virksomhetsrådgiver i hjemmetjenesten.

– Det er spennende! Vi gir en mer helhetlig sykepleie, sier hun. 

Fay Stenbakk stemmer i. Hun jobber ved avdeling Byskogen. 

– Det er en stor forandring i hva slags sykdommer hjemmetjenesten håndterer, det er flere og komplekse sykdommer. Jeg er glad for at kolleger ser nytten av digital hjemmetjenste. Vi ser at vi blir bedre og kan gjøre vurderinger sammen.

Også i undersøkelser som er gjennomført har de ansatte gitt gode tilbakemeldinger:

  • “Pasienter opplever bedre innsikt i egen helse
  • “Det er lettere å fange opp forverringer”
  • “Dette er nok starten på noe som kan være nyttig i fremtiden med flere og syke eldre og færre sykepleiere”.
  • “Ser at det kan bidra til en bærekraftig omstilling av tjenesten”.
Sykepleiere I Hjemmetjensten
Sykepleierne Ida Marie Hegeland, Fay Stenbakk og Emilie Zubillaga synes det er spennende med digital hjemmeoppfølging, og forteller at pasientene føler på mer trygghet enn før. – Mange var skeptiske i starten, men så føler de at de har kontroll på helsa si ved at de kjenner igjen i symptomer. Da har de se i egenbehandlingsplanen sin som er utarbeidet med fastlegen, så de vet hva de skal gjøre.

Morgendagens hjemmetjenester

Pilotprosjektet er en del av utviklingsarbeidet i “Morgendagens hjemmetjenester – fra plan til gjennomføring 2021–2026”. 

Larvik kommune tilbyr også digital hjemmeoppfølging via Helsehjelpen for dem som ikke mottar hjemmetjenester. Helsehjelpen har derfor bidratt inn i prosjektet. 

– De har delt erfaringer og gitt oss råd, forteller Heidi Larsen. 

30 sykepleiere/vernepleiere har fått opplæring samtidig.

– Dette er innovativt og et betydelig nybrottsarbeid. Det er flere kommuner som har lagt merke til oss og som har kommet på besøk for inspirasjon og deling. Vi har også hatt flere presentasjoner for Helsedirektoratet.  Det er gøy å bygge fremtidens hjemmetjenester!
 
– Hva skjer videre, blir det digital hjemmetjeneste i hele kommunen?

– Vi har en plan for å implementere digital hjemmeoppfølging i de andre avdelingene på sammen må som vi har gjort i Ring 1. Den digitale hjemmesykepleien har kommet for å bli, avslutter Larsen.

Hva er digital hjemmeoppfølging?

Digital hjemmeoppfølging innebærer at pasienten følges opp i hjemmet ved blant annet at de tar målinger i eget hjem og svarer på spørsmålskjema som overføres digitalt til hjemmetjenesten.

For eksempel hvis en pasient måler et blodtrykk eller temperatur, vil både pasienten og sykepleieren på kontoret kunne se denne målingen. Om målingen er unormal kan vi fange opp og iverksette tiltak tidligere enn før.

Hvis pasienten er i forverret helsetilstand og pasienten har en egenbehandlingsplan, kan vi blant annet sette i gang medisinske tiltak før det forverres. Disse tiltakene er på forhånd avklart med fastlegen. På den måten kan vi unngå blant annet fastlegebesøk, legevaktskontakt eller innleggelse på sykehus. 

Til toppen