Satsningsområder

Innhold

Satsningsområder for barnehageåret 2019/2020.

"Jeg er meg"

MÅL: «Styrke barnets begrepsapparat, selvfølelse, egenverd og respekt for egen identitet, kropp og grenser»

Om prosjektet

"Jeg er meg!" er ett folkehelseprosjekt og gjennom dette skal barna bli trygg på egen kropp og sette egne grenser. Vi har de siste årene har satsingområde «barns selvfølelse» og ser på dette prosjektet som en forlengelse av tidligere arbeid.

I prosjektet vil barna ukentlig delta i aldersinndelte samlinger der tema og form er tilpasset gruppen.

Bærekraftig barnehage

MÅL: "Vi skal øke barnas forståelse av at mennesker i dag kan få dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine."

Nærhet til naturen

Gjennom nærhet til naturen vil barna øke sin kunnskap om mangfold, økosystemer og bærekraft. Fokuset vil ligge på det enkle som å så grønnsaker, oppleve endringene i naturen på tur, lete etter ulike arter, være nysgjerrige på hva som skjer utenfor porten vår.

Søppelsortering

Vi vil også lære barna om søppelsortering og vise dem hvorfor dette er viktig gjennom prosjektet: "Hva skjer med søpla når vi graver den ned?"

Barn som vanner

Språk

De senere årene har det kommet tydelige signaler fra Kunnskapsdepartementet om at språkutvikling, språkmiljø og språkstimulering er et viktig fundament for videre læring.

Å skape et godt språkmiljø påvirker dermed både barnas nåtid og fremtid. Tidlig og god språkstimulering en er en viktig del av barnehagens innhold, både den verbale og den non verbale kommunikasjonen skal på plass for å få et rikt språk.

Rammeplanen sier at barnehagen skal bidra til at barna får utvikle og utforske sin språkforståelse, språkkompetanse og mangfold av kommunikasjonsformer. Barna skal møte ulike språk, språkformer og dialekter gjennom rim, regler, sanger, litteratur og tekster fra samtid og fortid. Lek med språk, symboler og tekst skal stimulere til språklig nysgjerrighet og utvikling.

Mangfold

Befolkningen i Norge består av et rikt mangfold på flere områder. Begrepet «mangfold» omfatter ikke kun de som har annen kulturell bakgrunn, det omfatter alle barn og voksne i Norge – ingen av oss er like! Ulike interesser, tankesett, religioner, verdier, språk, kultur og mattradisjoner gir oss en unik mulighet til å utvide vår egen horisont dersom vi er åpne for nye impulser.

Personalet i barnehagen må gi rom for det mangfoldet som finnes blandt barna, og la hvert barn være unikt. Å gå sin egen vei, eller å tenke annerledes enn alle de andre, ses på som en styrke og en mulighet til ny kunnskap for alle. Likevel er det viktig at vi alle har en basis av sosiale ferdigheter som legger grunnlaget for samspill med andre. Kvaliteten på samspillet, leken, omsorgen og læringen i barnehagen er avgjørende for utvikling av barnas mangfold.

Ved å dyrke mangfoldet kan vi sammen skape en felleskultur der det er rom for alle, og der inkludering og respekt blir kjerneverdier

Til toppen