Om barnehagen

Innhold

Tun barnehage består av 4 avdelinger. 3 avdelinger ligger i Kvelde og 1 avdeling ligger i Hvarnes. Barnehagen tar i mot barn i alderen 0 - 6 år.

Der det gode livet lever

Vi har et trygt og rikt nærmiljø rundt oss, som vi bruker aktivt året rundt. Fysisk aktivitet, lek og læring i skogen og nærmiljøet hører vår hverdag til. Tun barnehage er en læringsarena hvor barn får positive og allsidige opplevelser, kunnskaper, erfaringer, bygger vennskap og gode relasjoner, tro på seg selv og egne evner.

Vi bygger vårt arbeid på en erkjennelse om at alle mennesker har en egenverdi og skal respekteres. Hverdagen hos oss skal oppleves som meningsfull for barn, foreldre og ansatte, og bidra til utforldelse og utvikling.

"Tun barnehage er et trygt og inkluderende sted å være, og et spennende sted å lære"

Avdelingene

Tun barnehage teller 77 barn i alderen 0 - 6 år.

Aldersinndelingen i avdelingene kan variere fra år til år avhengig av hvilke barn som har opphold.

Grunnbemanningen per avdeling består av en pedagogisk leder og to assistenter/fagarbeidere. Noen av stillingene er delte. I tillegg har vi tre ekstra førskolelærere, to støttepedagoger, to støtteassistenter og faste vikarer på huset.

Vi er kompetente voksne som møter barn med omsorg, åpenhet, raushet, anerkjennelse og engasjement. Vi arbeider kontinuerlig med voksenrollen vår og med bevisstgjøring av hva som må til for å være "en god voksen". Vi er voksne som tar ansvar og som er oppriktig interessert i barna, som gir de opplevelse av mestring, glede og motiverer til læring.

Praktisk informasjon

Her vil dere finne endel praktisk informasjon dere som foreldre kan ha behov for.

Åpningstider

Barnehagen er åpen fra kl. 06.45 - 17.00 hver dag.

Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 12.00.

Samarbeidsutvalget avgjør hver høst om barnehagen holder på sine tre stengte uker i juli, forholdsvis 28, 29 og 30.

Matservering

I Tun barnehage får barna alle måltider, det tas hensyn til allergier og religion ved innkjøp.

 • Vi spiser frokost avdelingsvis fra kl. 08.00 - 09.00
 • Lunsj serveres mellom kl. 11.00 og 12.00
 • Det serveres frukt og knekkebrød fra kl. 14.00
 • Vi serverer varm mat to gang per uke, henholdsvis mandag og fredag

Prisen på 250 kroner per måned for full plass legges til på den månedlige barnehagefakturaen.

Klær og klesbehov

Barnehagen har to garderober: en der vi oppbevarer utetøy og en der vi oppbevarer skiftetøy og klær etter årstidene.

Du vil finne informasjon om hvilke klær vi ønsker hvor innenfor skapdørene i garderoben, samt på en plakat i garderoben. På denne plakaten står det også hvilke klær som er nødvendige å ha tilgjengelig til  hvilke årstider. Det er viktig at barna har riktige klær tilgjengelig for at de skal ha gode timer når vi er ute.

Kontortid

Mandag - fredag kl. 08.30 - 15.30.

Verdier og holdninger

I Tun barnehage skal verdier og holdninger, som ligger til grunn for vårt arbeid, være av felles karakter og tydelige for barn, foreldre og ansatte. Vi synliggjør vårt "ståsted" gjennom vårt daglige arbeid, i måten vi møter hverandre på og deler erfaringer og opplevelser.

Våre verdier er Raushet - Omsorg - Samarbeid = ROS

Tun barnehages visjon er "Der det gode livet lever".

Vi har noen "holdepunkter", som vi mener det er viktige å fokusere på for at det gode livet skal leve hos oss:

Trygghet, omsorg, lek, læring, glede og humor, vennskap, allsidige aktiviteter, utfordringer og mestring, samarbeid, medvirkning, anerkjennelse, raushet, inkludering, sosial kompetanse.

Lek

"Kom og kjøp - kaffe og løk."

Leken har en fremtreden plass hos oss fordi lek og vennskap er grunnlaget for barnas trivsel og meningsskaping i hverdagen. Leken har egenverdi og er en viktig side ved barnekulturen. Samtidig er den en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Gjennom lek lærer og utvikler barn sammensatt kompetanse på flere områder: intellektuelt, språklig, fysisk, emosjonelt og sosialt.

Huskeliste for voksne:

 • Lek, glede og humor gir livsglede og overskudd
 • Lek er barnas arena for læring og utforsking
 • Lek kan være inngangsbilletten som åpner for sosial akseptering og utvikling av vennskap. Vi sørger for at alle har en verdsatt rolle i leken.
 • Lek kan benyttes for løsing av spenninger og konflikter
 • I leken tar barna ulike roller, de forhandler, inngår kompromisser, løser konflikter, kommuniserer på ulike plan, bestemmer litt etter tur, bearbeider opplevelser, utvikler tanker og fantasier
 • Leken styrker og utvikler hele barnet

Hverdagsaktiviteter og hverdagspedagogikk

Mennesker lærer hele livet, og det finnes utviklingsmuligheter i alt det vi foretar oss. De situasjonene som gjentar seg hver dag (våre rutiner og hverdagsaktiviteter som f.eks. måltid og av- og påkledning) vier vi stor oppmerksomhet fordi de er viktige læringsarenaer. En fast og god struktur og organisering av dagen hjelper barna til å se sammenhenger, gir oversikt, skaper trygghet og forutsigbarhet. I våre hverdagsaktiviteter lærer barna praktiske ferdigheter, kunnskap og selvstendighet. Etter hvert som barna blir eldre, blir de mer selvhjulpne og kan hjelpe hverandre (positive rollemodeller). Vi gir barna veiledning og støtte, tilrettelegger og ivaretar en inkluderende og god stemning. Med mye ros, oppmuntring og humor kommer vi langt.

Noe av det viktigste barna opplever i barnehagen er samspill. Vårt mål er å utvikle sosialt kompetente barn som har omsorg for hverandre, god selvfølelse og som kan etablere gode vennskap. For at barna skal kunne utvikle sosiale ferdigheter og positivitet må de være trygge på seg selv og på menneskene og miljøet rundt seg. Vi er ansvarlige for relasjonen med barna. Det er vi som skaper et trygt og godt læringsmiljø ved bla å bruke oss selv som positive og gode rollemodeller.

 • Barna krever nærvær – det handler om ”her og nå”
 • De står midt i nuet. Det krever at vi er nærværende, både fysisk og mentalt.

Huskeliste for voksne:

 • En utstrakt hånd
 • Et klapp og et smil
 • Et bekreftende blikk
 • En oppmuntrende kommentar

Fagområdene

I Tun barnehage gir vi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder.

Gjennom året jobber vi blant annet med syv ulike fagområder:

 • Kommunikasjon, språk og tekst
 • Kropp, bevegelse og helse
 • Kunst, kultur og kreativitet
 • Natur, miljø og teknikk
 • Etikk, religion og filosofi
  Nærmiljø og samfunn
 • Antall, rom og form

Gjennom arbeidet med fagområdene får barna utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De lærer å ta vare på seg selv, hverandre og naturen, samt utvikler grunnleggende kunnskaper og holdninger som er "gode å ha" på veien videre.

Satsningsområder

 • VIS
 • Realfag
 • Språk
 • Uteliv og fysisk aktivitet
 • Nærmiljø
 • Observasjon

Kontakt

 • Heidi Bjørk Avdelingsleder
Til toppen