Trygg oppstart - Trygge overganger

Innhold

Torpeløkka barnehage samarbeider tett med Berg skole og SFO.

Fra det første møte i barnehagen og frem mot skolestart

Det å begynne i barnehage er en overgang fra å være sammen med mamma, pappa, eller andre, til å bli inkludert i et fellesskap med mange barn og voksne. Rom, aktiviteter og lekematriell er tilpasset det barna trenger i den aktuelle alderen og de ansatte som jobber der er spesielt gode på å tilpasse aktivitetene til barna.

Barna får verden i små og trygge doser sammen med sine jevngamle venner. Det er viktig for oss at barn, foreldre og foresatte opplever trygghet, spesielt i den første tiden i barnehagen, men også i overganger mellom avdelinger og skolestart. Vi er opptatt av å møte det enkelte barns behov, og bidra til et godt samarbeid med hjem og familie gjennom alle barnehageårene.

Vi jobber bevisst med at overgangene til nye avdelinger skal bli så gode som mulig. Avdelingene er ofte sammen i ferier og i utetiden hver dag. Barna som skal bytte avdeling går på besøk til sin nye avdeling, får hylleplass, spiser mat der og leker når overgangen nærmer seg. 

Oppstart og tilvenning på småbarnsavdelingen Prammen

Torpeløkka er opptatt av at barna skal få en best mulig start i sin nye hverdag. En myk start gir et godt grunnlag for en god barnehagehverdag. Dette gjelder spesielt de yngste barna som begynner på småbarnsavdelingen Prammen. De første dagene i barnehagen har barnet kortere dager. Tilvenningen skjer gradvis.

Barnet får en kontaktperson som har hovedansvaret den første tiden. Denne personen blir det første bindeleddet mellom barnet, foreldre/foresatte og barnehagen. Personalet er opptatt av å skape trygghet for barnet. Hvor lang tid dette tar, og hvordan tryggheten oppnås, er forskjellig fra familie til familie. Personalet vil ha fokus på nærhet, trygghet, rutiner, lek og tilknytning.

Overgang fra Prammen til Koggen og Skuta

Overgang fra småbarnsavdeling til storbarnsavdeling kan være en liten milepæl for mange. Barna vokser og trenger nye utfordringer og erfaringer. Ansatte er tilstede der barna er. De støtter og utfordrer i allsidige aktiviteter, i lek og på litt lengre turer både til vann og skog.

Stor avdeling er noe annerledes oppbygget enn liten avdeling. Det er flere barn, og større barn, noe som innebærer et større tempo og mere lyd. Barna øver gradvis på selvstendighet, høflighet og hjelpsomhet og de har flere formingsaktiviteter med varierte materialer.

I denne alderen trenger også barna hjelp med å regulere balansen mellom aktivitet og hvile. Derfor er det også fokus på dette i løpet av barnehagedagen. Det er også et stort fokus på vennskap og relasjoner, grensesetting, inkludering og fellesskap. Barna har aktiviteter som gir større utfordringer på alle områder.

De eldste barna forbereder seg til skolestart. De øver på selvstendighet, kommunikasjon, gjøre gode valg, samhandling og konsentrasjon. Å være skolestarter i barnehagen er spennende. De øver spesielt på selvstendig tenkning, å ta gode valg, kommunikasjon/samhandling og konsentrasjon.

Her bygges gjerne vennskap som barna har glede av langt opp i skolealder. Det skal være gøy å lære, være eldst i barnehagen og barna skal glede seg, og føle seg klare for skolestart.

Overgangen fra barnehage til skole

Torpeløkka barnehage samarbeider med alle grunnskolene i Larvik kommune. Det er Berg skole som er nærmest, og de fleste barna vil begynne der. Vi ønsker en god overgang til skole og SFO, og drar på uforpliktende besøk gjennom året for å hilse på andre elever og bli kjent i skolegården.

Vi har også besøksdager hvor barna hilser på lærere og sine nye klassevenner. Foreldre og foresatte kan ta kontakt med skolen dersom de ønsker å utveksle informasjon om barnet før skolestart. Om det er ønskelig, kan barnehagen i samråd med hjemmet gi informasjon til skolen som kan ha betydning for skolestarten.

Der barn har vedtak etter Opplæringsloven §5–7, informeres skolen i god tid før oppstart, og det avholdes overgangsmøte mellom hjem, barnehage og skole og andre instanser. All informasjon skjer i samråd med hjemmet.

Til toppen