VIS

Innhold

Vennskap, Inkludering og Sosial kompetanse

«Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering»
(Barnehageloven § 1 Formål, 3.ledd)

Vennskap

Om vennskap sier rammeplanen:

«I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.»

(Rammeplan s. 22-23)

For å danne vennskap, er man avhengig av å kunne se seg selv i samspill med andre. Man må også ta hensyn, og man må si fra om noe oppleves vondt eller vanskelig. Man må ha emapti, og oppleve at man er en del av et fellesskap. Vennskap handler om sosial kompetanse og innkludering. Alt må læres i samspill med andre. I Svarstad barnehage legger vi til rette for VIS på følgende måte:

  • Trygge og tilstedeværende voksne som bidrar til å skape gode relasjoner fra første dag i barnehagen
  • Voksne som ser og legger til rette for hvert enkelt barn
  • Åpenhet mellom avdelinger for å støtte opp om vennskap på tvers
  • Snakke med barna om følelser, psykologisk førstehjelp
  • Samtalekort, hva gjør deg trist og lei, hvordan dele, glede andre osv
  • Voksene som er bevisst på mobbing og utestenging og gjør strakstiltak når tegn oppstår
  • Tid og rom for lek, respekt for barn, voksne som hindrer avbrytelser
  • Tilrettelegging for barn som faller utenfor
  • Tilstedeværende voksne som ser og veileder ved behov
  • Voksne som gode rollemodeller
Til toppen