Trygg oppstart - Trygge overganger

Innhold

Det første møtet med barnehagen må være preget av omsorg og respekt for hvert enkelt barn. Det er barna som skal knytte seg til den voksne og ikke omvendt. Vi jobber ut fra trygghetssirkelen, der den voksne er barnets trygge base. Det er alltid barnet som bestemmer når det vil løsrive seg fra den voksne, som alltid er nær og tilgjengelig slik at barnet lett finner tilbake ved behov.  Alle barn får sin kontaktperson. Det er viktig at denne voksne har et nært og godt samarbeid med barnets foreldre. Det legges så langt det er mulig til rette for at barnet møter «sin» person om morgenen. Vi oppfordrer foreldre til å komme på besøk i tiden før barnehagestart, og til å ta seg så god tid som mulig sammen med barnet i begynnelsen. Det anbefales også å gi barnet korte dager om det er mulig. En god dialog er helt nødvendig for å få til en god oppstart.

Det er ikke bare når man begynner i barnehagen det er snakk om trygg oppstart. Dette gjelder også i overgangen fra liten til stor, og fra barnehagen til skolen. På samme måte som første oppstart, må barna få gode muligheter til å knytte seg til de nye voksne. De må også gradevis bli kjent med rom og rutiner. Innad i barnehagen må de voksne respektere at barna som har flyttet over, av og til har behov for å vende tilbake til «de trygge voksne» fra tidligere. Et godt samarbeid på huset gjør overgangene mindre og barna tryggere. Det er viktig å huske på at også foreldre har behov for informasjon i denne overgangen.

Barnehagen starter sin forberedelse til skolestart allerede fra høsten av. Barna som skal begynne på skolen har en egen avdeling, og de er jevnlig på besøk på skolens uteområder, sfo, gymsal og svømmehall. I vårhalvåret er det egne treff for alle skolestartere i bygda, kontaktlærer er med på et av de siste treffene.

Til toppen