Trygg oppstart - Trygge overganger

Innhold

Solstad barnehage samarbeider tett med Stavern- og Jordet skole.

Trygg oppstart i barnehagen

Samarbeid mellom personalet og foreldrene er en selvfølgelig del av barnehagens arbeid.
Det er barnehagen som har ansvar for å legge til rette for foreldresamarbeidet gjennom å ivareta foreldres rett til medvirkning og legge grunnlaget for god dialog. Gjensidig og varm kommunikasjon mellom foresatte og ansatte i barnehagen har positiv innvirkning på hvordan barna fungerer og trives. Barna har sin virkelighet hjemme, og den kan være svært forskjellig fra den virkeligheten barnet møter i barnehagen. Foreldrenes nærhet til og kunnskap om eget barn er grunnlaget for samarbeidet og dere skal ha medinnflytelse på hverdagen i barnehagen

tryggoppstart.jpg

Når barnet begynner i barnehagen

Når foreldre har takket ja til barnehageplass, begynner samarbeidet mellom barnehage og hjem. Foreldre får telefon fra barnehagen og blir invitert til en besøksdag. Denne dagen legger vi vekt på at dere foreldre og barn får se avdelingen og hilse på de ansatte som jobber der. Vi snakker også om hva vi tenker er viktig i tilvenningsperioden. Vi setter også av en fast besøksdag i juni hvor dere ukentlig kan komme og være sammen med oss i barnehagen.

Vi er bevisst på viktigheten av dette første møtet. Vi ønsker at det skal danne grunnlag for et aktivt, gjensidig og nyttig samarbeid. Det er av stor betydning for at barnet skal oppleve trygghet og tillit at det får en gradvis tilvenning til barnehagen.

Personalet i barnehagen er opptatt av å være omsorgsfulle og trygge voksne både for barn og foreldre, og at tilvenning skal skje i dialog med den enkelt.
Rammeplanen presiserer at personalet skal sørge for tett oppfølging den første tiden, slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.
(Rammeplanen kapittel 6: Overganger)

Hver tilvenning i barnehagen er forskjellig. Noen barn trenger lengre tid på tilvenning, det er derfor viktig at vi sammen med dere foreldre ser hva ditt barn har behov for. Har du anledning  til å bruke lenger tid på tilvenning så gjør du det. Har du mulighet, er det lurt å la barnet få kortere dager den første tiden. Kontaktpersonen samarbeider hele tiden underveis med dere foreldre om hvordan det best mulig kan legges til rette for at barnet skal føle seg trygg og for at barnehagehverdagen skal tilpasses ditt barns behov så godt som mulig.

tryggoppstart2.jpg

Trygg overgang til stor avdeling

Når overgangen fra liten til stor avdeling står for tur, vil det i hovedsak være barnehagen som står for at barnet blir kjent med ”nye voksne”, lekekamerater og rommene på stor avdeling. Vi vil jobbe mer på tvers av avdelingene på våren, med ulike aktiviteter tilrettelagt for barna. I tillegg vil småbarnsavdelingene være mer på «besøk» på storbarnsavdelingene. Juni måned er satt av til opplevelser på stor avdeling – alt fra måltider, samlingsstunder og aktiviteter.

Vi har gjennom hele året en felles turdager sammen med stor avdeling. Da er det først og fremst de største barna på småbarnsavdelingene som får mulighet til å bli med. Gruppedagene som vi har gjennom hele året er også tilrettelagt slik at noen av personalet på stor avdeling er sammen med barna på småbarnsavdeling.

Alle foreldre får tilbud om overgangssamtale når barnet skal over fra liten til stor avdeling. Hensikten er at barn og foreldre skal få en trygg og god start på ny avdeling, og at det utveksles informasjon om barnet.

tryggoppstart3.jpg

Trygg overgang til skole

"Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning." 
(Rammeplan s. 33)

Solstad barnehage har vesentlig barn som skal begynne på Jordet eller Stavern skole. I eldste gruppa, som er satt sammen av barn på tvers av avdelingene, vil det i det siste halvåret i barnehagen være spesielt fokus på overgangen til skole med besøk til de ulike skolene og SFO. Der det er behov for mer tilrettelegging, etableres det samarbeid med skolen i god tid før barnet begynner på skolen.

I foreldresamtale vil pedagogene presentere et samtykkeskjema. Der kan foreldre og barnehage i samarbeid gi skolen nødvendig informasjon om barnet. Dette sikrer at skolen får best mulig forutsetning for å møte barn og foresatte ut fra deres behov og gi et positivt møte med skolen.

I Larvik kommune er det overordnede planer som beskriver hvordan overgangen fra barnehage til skole skal bli best mulig for barna.

Til toppen