Satsingsområder 2023/2024

Innhold

Bærekraftig utvikling, livsmestring og "Jeg er meg".

bærekraftig.jpg
bærekraftig2.jpg

oppdateres 7/9

Bærekraftig utvikling

Barnehagene i Larvik kommune vil ha et særlig engasjement for tiltak som styrker bærekraft og miljøbevissthet hos barn, foreldre og ansatte.

I Rammeplan for barnehagen står det at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Videre står det at barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftig samfunn.

Miljøperspektivet vil være et av de viktigste perspektivene som barnehagen må arbeide med.

Gjennom lek, eksperimentering og hverdagsaktiviteter vil barnehagen legge til rette for gode opplevelser og erfaringer og en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling.

Kunnskap og holdninger dannes bl.a. gjennom den praksis barna opplever i barnehagen.

Å få gode naturopplevelser og å bli kjent med naturens mangfold er viktig for å kunne bli et miljøbevisst menneske.

Naturopplevelser i tidlig barndom blir ofte ansett som vesentlig for barns holdninger til natur seinere i livet. Derfor er det viktig at vi i barnehagen starter med det som fasinerer barn som f.eks.innsekter,fugler,frosker og ikke nødvendigvis de store spørsmålene.

Vi må gi barna opplevelser slik at de kan undersøke, undre seg og stille spørsmål for å forstå sammenhenger. Barna skal få erfaringer med å ta vare på omgivelsene og naturen rundt oss.

Vi vil forske på fornybare ressurser, lære om økosystemet og være miljøvernere.

I det daglige jobber barnehagen for å finne miljøvennlige produkter og ta miljøvennlige valg.

Fns Bærekraftsmål 770X433

Vi ønsker å ta vare på framtida gjennom bærekraftig utvikling. Det vil kreve at vi tar vare på mer og kaster mindre. Derfor vil vi ha fokus på konkrete tiltak i hverdagen som f.eks.:

 • Et trykk med såpe holder ved håndvask
 • Et papir er nok ved handtørk
 • Vi sorterer søppel rett - papir, plast, metallbokser osv.
 • Vi plukker alltid med oss søppel fra turer i nærmiljøet
 • Vi kaster ikke mat, men spiser rester
 • Vi bruker vann med fornuft
 • Vi bretter melkekarkartonger og sender inn til returkartonglotteriet
 • Vi vil ha et bevisst forhold til forbruk og ha fokus på gjenbruk
 • Lære å ta vare på seg selv og andre

Kunnskap er ikke nok; den må brukes. Vilje er ikke nok; vi må handle. (Goethe)

Livsmestring og helse

God helse er viktig for barns utvikling og evne til mestring og barnehagen er en viktig arena for god helseutvikling.

I Rammeplan for barnehagen står det at Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes i barnehagen.

Vi skal vektlegge et sunt og variert kosthold hvor barna er deltagende i matlagingen. Frukt og grønt serveres daglig og vann brukes som tørstedrikke.

I Solstad barnehage har vi en målsetting om at personalet og barn er fysisk aktive gjennom å fremme bevegelsesglede. Fysisk aktivitet og turer er en naturlig del av barnehagelivet.

Gjennom Larvik kommunes prosjekt «Helsefremmende barnehager» har to av personalet kurset seg til å være en aktivitetspedagog. Aktivitetspedagogens rolle er å være en igangsetter og motivator for fysisk aktivitet i barnehagen.

Forebyggende arbeid mot mobbing starter i barnehagen. Vi jobber daglig for at alle barn skal oppleve og være en del av fellesskapet. Barn må bli sett, hørt og forstått for den de er og ikke hva de gjør. Mye av denne læringen skjer gjennom måten barnet blir behandlet av andre på som igjen er med på å bygge et positivt selvbilde.

Personalet i barnehagen skal møte alle barn med åpenhet, varme og interesse og vise omsorg for hvert enkelt barn. Vi skal også hjelpe barn med å regulere følelser og takle sorg
og skuffelser.

  

Livsgledebarnehage

Solstad barnehage er fra og med august i år en «livsgledebarnehage».

«En livsgledebarnehage oppsøker sykehjemmet jevnlig og ser på de eldre som en ressurs»

Vi skal ha et særlig samarbeid med Stabru sykehjem hvor eldstegruppa fast hver 3 uke skal besøke sykehjemmet og i tillegg vil smågrupper, når det passer, legge turen innom Stabru.
Vi legger opp til at barn og personalet tar med seg sine aktiviteter og gjennomfører det på Stabru. Det kan være at vi tar med oss formingsaktiviteter, spill, bøker m.m , eller at vi plukker med oss blomster og spiser maten vår sammen med dem . Når vinteren kommer kan vi f.eks. lage snø aktiviteter utenfor sykehjemmet. I tillegg har vi allerede et samarbeid når det gjelder Lucia og at vi reiser dit med Kulturskolen for å synge.

«Jeg er meg»

Jeg er meg» er et prosjekt for å fremme barns seksuelle helse og forebygge seksuelle overgrep mot barn. Det er et helsefremmende og forebyggende tiltak som skal styrke barnas kunnskap om egen kropp og helse.

En viktig del av prosjektet er å styrke de ansatte i barnehage sin kunnskap og bevissthet om barns naturlige seksuelle utvikling, og hvordan denne kommer til uttrykk gjennom lek og atferd. Ved å øke denne kompetansen hos de voksne, er vårt håp at vi blir satt i bedre stand til å snakke med barn om disse temaene, og dermed lettere kan identifisere barn det er grunn til å bekymre seg for.

Gjennom temabaserte samlinger i barnehagen skal de voksne jobbe med å styrke barns begrepsapparat om alle deler av kroppen og om de ulike følelsene.

Barna skal lære om – og øve på å respektere egen og andres kropp og grenser.

Mål for «Jeg er meg!»

 • gi barn og voksne kunnskap
 • etablere ord og begreper
 • bli kjent med kroppen
 • bli glad i egen kropp
 • ha respekt for andres kropp
 • bli kjent med egne og andres følelser
 • kunne si fra og sette grenser
 • bevisstgjøre barna om gode og vonde hemmeligheter
 • bli kjent med likheter og ulikheter hos barn og voksne
 • bli kjent med ulike familiesituasjoner
Solstad Barnehage 07.09.2020 770

Inkluderende lekemiljø

Barnehagene i Larvik deltar i den nasjonale ordningen, Regional ordning for kompetanseutvikling (rekomp). Ordningen skal bidra til at barnehager utvikler sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Barnehagebaserte kompetanseutviklingstiltak er utviklingsarbeid som involverer hele
personalet, og som foregår i den enkelte barnehage. Høgskoler og universiteter bidrar i kompetansearbeidet med forskningsbasert og praksisrettet innhold, USN er samarbeidende universitet i Vestfold og Telemark.

Tema for Larvik er basert på kartleggingene og den totale vurderingen av barnehagenes behov for kompetanseheving. Temaet er videre i tråd med felles satsningsområde i regionen, Vestfold og Telemark; Inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning.

Et inkluderende lekemiljø i barnehagen fokuserer på å skape et miljø der alle barn føler seg velkomne, respekterte og inkludert i lekeaktiviteter. Det skal være en god balanse mellom tilrettelegging for individuelle behov og fremme fellesskap. Dette kan gjøres ved å tilby varierte lekemateriell som appellerer til ulike sanser og ferdigheter, slik at alle barn kan delta på sin måte.

Å jobbe med lekemiljøet i barnehagen er å jobbe med kvalitetsutvikling.

Til toppen