Samarbeid mellom hjem og barnehagen

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Rammeplan s. 29)

Samarbeid mellom personalet og foreldrene er en selvfølgelig del av barnehagens arbeid. Det er barnehagen som har ansvar for å legge til rette for foreldresamarbeidet gjennom å ivareta foreldres rett til medvirkning og legge grunnlaget for god dialog.

I barnehagen medvirker foreldrene gjennom:

  • Oppstartsamtale i tilvenningsperioden 
  • Overgangsamtale til ny avdeling 
  • Foreldresamtaler 
  • Samarbeidsutvalg 
  • Foreldreråd –foreldremøter 
  • Brukerundersøkelser 
  • Daglig dialog 
  • Foreldrearrangementer

Gjensidig og varm kommunikasjon mellom foresatte og ansatte i barnehagen har positiv innvirkning på hvordan barna fungerer og trives. Barna har sin virkelighet hjemme, og den kan være svært forskjellig fra den virkeligheten barnet møter i barnehagen. Foreldrenes nærhet til og kunnskap om eget barn er grunnlaget for samarbeidet og dere skal ha medinnflytelse på hverdagen i barnehagen. Den daglige kontakten er særlig betydningsfull. Da kan nødvendig informasjon utveksles. I garderoben/ på avdeling henger informasjonsskriv og planer. Det er viktig for oss at dere holder dere informert. Hver måned sender avdelingene på mail ut arbeidsplan med et tilbakeblikk på forrige måneds planer og aktiviteter og kommende måneds innhold. Det vil gi verdifull informasjon til foreldre og holdepunkter for samtale om hva barnet har eller skal oppleve i barnehagen.

Til toppen