Realfag

Realfag

«Med forskerbriller på»
Siden 2014 har vi hatt et spesielt fokus på Rammeplanens fagområde: Antall, rom og form. Dette er et fagområde som rommer mye språk, begrepstrening, undring og nysgjerrighet.

Hvorfor realfag?

 • For å fremme matematikk i hverdagen
 • Lære seg å iaktta, undre seg, eksperimentere og
  samtale om fenomener i den fysiske verdenen
 • Skape forståelse og pirre nysgjerrigheten
 • Ufarliggjøre og synliggjøre
 • Fremmer språk og begreper
 • Utvikle matematisk forståelse og ferdigheter raskere
 • Skape bevissthet i personalgruppa
  "Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og
  er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering og
  hverdagsaktiviteter utvikler barna sin matematiske kompetanse. Barnehagen har et
  ansvar for å oppmuntre barns egen utforskning og legge til rette for tidlig og god
  stimulering." ( Rammeplan s. 48)

Forskning viser at barn har en naturlig interesse for realfag og evne til å lære realfag allerede i barnehagealder. Det er viktig å ta utgangspunkt i barns hverdagslige erfaringer og bygge på
disse. Barn er opptatt av tall, geometriske former, lage systemer, klassifisere, sortere og sammenligne. Telling er den matematikken som er enklest å få øye på i forhold til barn og matematikk, men det handler om mye mer en det.

Det er matematikk når barn sammenligner seg med andre, når de måler hvor mange dukker de får plass til i dukkevognen, eller hvor mange dyr de får plass til på hylla. De er interessert i vekt og volum når de leker med sand, vann eller steiner. Å rydde leker på plass i hyller og skap krever og er med på å utvikle romforståelse. I sangleker og eventyr finner vi både tall, symmetri og geometriske mønstre. Barn er opptatt av høyder, lengder og ulike måleredskaper. Dette stimulerer barna til å fundere over ulike typer størrelser, former og avstander.

realfag.jpg

IKT i barnehagen
IKT i barnehagen er bl.a. bruk av digitale verktøy som pc, kamera, iPad, smart telefoner og Smartboard.

I Rammeplanen står det bl.a. at: «I barnehagen skal barna få kjennskap til digitale verktøy som inspirerer og motiverer»
Vi ønsker at IKT i barnehagen skal dreie seg om en naturlig del av hverdagen til barn og voksne. Digitale redskaper kan være gode verktøy for å stimulere og inspirere barnas eget kreative uttrykk og nysgjerrighet.. Det krever oppmerksomme voksne som kan veilede barna i å bruke disse verktøyene hensiktsmessig.

Vi har iPad og bærbar pc på hver avdeling som vi bruker sammen med barna. iPaden er lastet med ulike apper som er anbefalt til bruk i barnehagen. Når vi bruker applikasjoner og nettbrett, får barna erfaring med matematikk, samarbeidsspill, språkstimulering etc. på en lystbetont og engasjerende måte. Ved en gjennomtenkt og bevisst holdning, sikrer vi god kvalitet og et godt læringsutbytte. Den voksnes tilstedeværelse og tilrettelegging er vesentlig.

ikt.jpg
Til toppen