VIS

Innhold

Vennskap, inkludering og sosial kompetanse

Stortingsmelding 41 kvalitet i barnehagen sier at «Tidlig erfaring med jevnaldrende har stor betydning for barns samspillferdigheter og gjør barnehagen til arena for sosial utvikling, læring og etablering av vennskap. Sosial kompetanse er grunnleggende for å kunne fungere godt i samfunnet, ha positive sosiale relasjoner til andre og evnen til å følge regler og normer for akseptabel atferd. Sosialt kompetente barn kan formidle og hevde sine ønsker og behov på en god måte og ta hensyn til andre.»

Gjennom hele livet er vi i sosiale forhold som skole, jobb, familie, vennekrets, fritidsaktiviteter osv, derfor er det viktig at barna lærer å bli gode mennesker å være sammen med. Vi som jobber i barnehage må vite hva sosial kompetanse er og vi må kunne være gode rollemodeller for barna.

«I barnehagen skal alle barna kunne erfare å være betydningsfulle for felleskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosial fellesskap» (Rammeplanen kap: 3, Barnehagens formål og innhold)

Sosial kompetanse handler om å mestre positivt samspill med andre. For å samspille med andre må vi inneha visse sosiale ferdigheter som å kunne ta, utvikle og opprettholde kontakt. Denne kompetansen henter barna råstoff og erfaringer fra i lek og samvær med hverandre og med voksne. Sosial kompetanse utvikles kontinuerlig gjennom handlinger og opplevelser som skjer i ulike situasjoner i løpet av barnehagedagen.

I lek kan barna sammen eksperimentere med tanker, følelser og oppførsel, som ikke kommer til uttrykk i hverdagens virkelighet, og de styrker og utvikler sin identitet, selvfølelse og sosiale kompetanse.

Hverdagen i Rødbøl barnehage skal være preget av gode følelsesmessige opplevelser, hvor barn og voksne sammen skaper rom for latter og glede.

Vi jobber med å få hvert enkelt barn til å fungere bra sammen som en gruppe, samtidig som det enkelte barnet skal trives, og ha det bra med seg selv.  Vi må ha fokus på barns selvfølelse, opplevelse av mestring og følelse av å være verdifull for fellesskapet. Gjennom leken utvikler de sosial kompetanse – det å kunne ta hensyn til hverandre, er en viktig lærdom for barna.

Slik arbeider vi med VIS i Rødbøl barnehage:

 • De voksne i barnehagen skal være gode rollemodeller for barna ved å være lydhøre, observante og deltagende.
 • Alle barn skal bli sett, hørt og vist god omsorg.
 • Barna lærer å skaffe og holde på venner.
 • Lære å løse enkle konflikter.
 • Selvregulering / Kjenne igjen egne følelser
 • Barna skal lære å lytte til hverandre.
 • Lære å vente på tur, selvkontroll.
 • Respektere at vi er forskjellige og har ulike behov.
 • Tydelige og forutsigbare rammer.
 • Selvstendighetstrening og selvhevdelse.
 • Vi snakker med hverandre og ikke til hverandre.
 • Vi forbereder barna til skolestart.
 • Fokus på positive sosiale holdninger og handlinger som å hjelpe, oppmuntre, dele med, inkludere, trøste, være omtenksom og vise omsorg for hverandre.

Barnehageloven og Opplæringsloven understreker barns rett til et oppvekst – og læringsmiljø uten mobbing. Rammeplanen for barnehager poengterer at barnehagen skal være en lærende organisasjon som er rustet til å møte nye krav og utforminger, som for eksempel mobbing i barnehagen. Målet er å inkludere alle, støtte barnas initiativ til samspill, vektlegge vennskap, invitere barna til å utforme normer for samhandling i fellesskap, støtte barna i å ta andres perspektiv, finne løsninger i konfliktsituasjoner, forebygge, stoppe og følge opp mobbing og utvikle gode relasjoner.

Sang om vennskap.
Mel: "Tusen plommer"

Når du ser en venn som trenger
hjelp og trøst og gode ord.
Er det du som har fått sjansen
til å være en venn og bror.

Når du ser en venn som gråter
for at andre gikk sin vei.
Skal du rekke hånden fram og si:
"Kom her og lek med meg."

Til toppen