Trygg oppstart - Trygge overganger

Innhold

Trygg oppstart i barnehagen.

I Rødbøl barnehage legger vi stor vekt på et godt samarbeid med foreldrene. Dette er en selvfølgelig del av barnehagens arbeid. Det er barnehagen som har ansvar for å legge til rette for et godt foreldresamarbeid ved å ivareta foreldres rett til medvirkning og legge grunnlaget for god dialog.

Gjennom ulike former for kontakt mellom foreldre og barnehage ønsker vi å fremme et samarbeid bygget på åpenhet og gjensidig tillit og respekt.

Det å begynne i barnehage er en stor overgang for både barn og foreldre. Fra å være sammen med de aller nærmeste til å bli inkludert i et større fellesskap med mange barn og voksne kan virke overveldende. Vi tar tilvenningen på alvor og inviterer på besøk til barnehagen i forkant av oppstart.

Alle nye foreldre inviteres til foreldremøte på våren.

Det er viktig at barn og foreldre opplever trygghet, spesielt i den første tiden i barnehagen, men også i overganger mellom avdelinger og ved skolestart.

For oss er det viktig å møte hvert enkelt barns behov, og bidra til et godt samarbeid gjennom alle årene i Rødbøl barnehage.

Når barnet begynner i barnehagen.

Så fort foreldre har takket ja til tildelt barnehageplass, begynner det viktige samarbeidet mellom barnehage og hjem. Foreldre får brev og telefon fra barnehagen, og blir invitert til barnehagen og avdelingen på en besøksdag.

Hvert barn får tildelt en kontaktperson som følger tett opp den første tiden.

En myk start med gradvis tilvenning gir et godt grunnlag. Hvis det er mulig er det lurt å la barnet få kortere dager den aller første tiden.

Alle ansatte har fokus på å være omsorgsfulle og trygge voksne for både barn og foreldre, og legger til rette for at oppstarten skal skje dialog med hver enkelt. Noen barn trenger god tid på tilvenningen. Har dere foreldre tid til å bruke lengre tid på tilvenning, så gjør det.

Rammeplanen sier at barnehagen skal i samarbeid med foreldre legge til rette for at barnet skal få en trygg og god start i barnehagen. Rammeplanen sier videre at personalet skal legge til rette for god oppfølging den første tiden, nettopp for å ivareta at barnet skal oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. (Rammeplanen kap: 6, Overganger.)

Trygg overgang fra liten til stor avdeling.

Alle foreldre får tilbud om en overgangssamtale når barnet skal over fra liten til stor avdeling. Pedagoger fra begge avdelinger deltar. Hensikten er at barn og foreldre skal få en trygg og god start på ny avdeling, og for at det utveksles informasjon og forventninger til overgangen.

Fra april begynner barna som skal bytte avdeling med korte besøk på den avdelingen de skal begynne på. Etter hvert blir besøkene hyppigere og lengre. Barna har med seg en trygg voksen fra egen avdeling. Barna vil delta i samling, lek og måltid.  På stor avdeling får hvert barn en fadder som skal leke og ta seg spesielt av de nye.

Det er viktig at overgangen skjer på barnas premisser og i deres tempo.

Hensikten med å starte overgangsprosessen så tidlig er at barna skal bli kjent med barna og de voksne, og utforske rom og leker som finnes der.

Når nytt barnehageår starter er det kjente, trygge voksne og en fadder som møter dem og følger dem på veien videre.

Overgang fra barnehage til skole.

«Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barn kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.» (Rammeplanen kap: 6, Overganger)

Larvik kommune har utarbeidet rutiner for samarbeid mellom barnehage og skole. Dette er gjort for å skape en god og trygg overgang for barna og foreldrene.

Rødbøl barnehage har vesentlig barn som skal begynner på Hedrum barneskole og Fagerli.

Førskolegruppa er satt sammen av barn fra begge de to store avdelingene. Det siste halve året vil det være spesielt fokus på overgangen til skolen, med blant annet besøk på skolene og SFO der barna skal begynne.

Der det er behov for spesiell tilrettelegging, etableres det samarbeid med skolen i god tid før barnet begynner på skolen.

I overgangssamtalen om våren vil pedagogene presentere et samtykkeskjema. Der kan foreldre og barnehage i samarbeid gi skolen nødvendig informasjon om barnet. Dette sikrer at skolen får et godt grunnlag for å møte barn og foreldre ut fra deres behov, og gi et positivt møte med skolen.

Til toppen