Om prosjektet

Innhold

"Jeg er meg!"

Larvik kommune ble i 2018 tildelt midler fra Program for folkehelsearbeid i kommunene «Vestfold på laget». Ca 4 millioner kroner ble tildelt for en periode på 4 år (2018-2022).

Retningslinjer for helsestasjon- og skolehelsetjeneste (2017) og rammeplan for barnehage (2017) påpeker at et viktig satsningsområde for både helsestasjon og barnehage skal være forebygging, avverging og avdekking av vold, overgrep og omsorgssvikt. Dette finner vi også igjen i BLD’s prop 12S; «Opptrappingsplan mot vold og overgrep» (2017-2021).

Samtidig vet vi at god seksuell helse er med på å holde oss friske og i trivsel. Dårlig seksuell helse gjør oss mer utsatt for sykdommer og mistrivsel. Grunnlaget for god seksuell helse legges allerede tidlig i småbarnsalder. Dette er et tema som har vært mangelfullt belyst både på helsestasjon og i barnehage.

«Jeg er meg!» er et prosjekt for å fremme barns seksuelle helse og for å forebygge seksuelle overgrep mot barn.  Prosjektet har til hensikt å styrke de ansatte på helsestasjon og i barnehage sin kunnskap og bevissthet om barns naturlige seksuelle utvikling, og hvordan denne kommer til uttrykk gjennom lek og atferd. Ved å øke denne kompetansen hos de voksne, er vårt håp at de blir satt i bedre stand til å snakke med barn om disse temaene, og dermed lettere kan identifisere barn det er grunn til å bekymre seg for.

Vårt prosjekt er oppstått i et nært samarbeid med Sortland kommune sitt «Æemæ» (derav navnet «Jeg er meg!»)

Helsesykepleier Inger Marie Otterdal og pedagog Mette Synøve Omsland er prosjektledere, og har base på Fagerli familiesenter.

Til toppen