Om prosjektet

Innhold

Prosjektmidler

Larvik kommune søkte i 2018 midler fra Program for folkehelsearbeid i kommunene «Vestfold på laget»; et nasjonalt løft for å gjøre folkehelse til et viktigere anliggende i samfunnsutviklingen.

Larvik kommune fikk innvilget ca 4 millioner kroner for en periode på 4 år (2018-2022).

I 2020 fikk vi nye midler til å videreutvikle prosjektet fra “Sammen mot” - med et spesifikt mål om å sette forebygging av vold og overgrep på folkehelsekartet og utvikle gode måter å jobbe med dette innenfor rammene av folkehelsearbeidet. Sammen Mot skal bidra med å dreie det forebyggende arbeidet mot vold og overgrep i retning av et primærforebyggende og universelt perspektiv.

På grunn av pandemien, er prosjektperioden forlenget frem til våren 2024.

Mandat

Retningslinjer for helsestasjon- og skolehelsetjeneste, barnehage og skole påpeker at et viktig satsningsområde skal være forebygging, avverging og avdekking av vold, overgrep og omsorgssvikt. 

Samtidig vet vi at grunnlaget for sunn seksuell helse legges allerede tidlig i småbarnsalder.

Kunnskap om kropp, følelser og relasjoner er viktige forutsetninger for at barn utvikler mestringskompetanse for egen helse, og legger grunnlaget for en helsefremmende livsstil- og gode valg senere i livet. Åpenhet og det å gi barn et ordforråd som gjør at de kan snakke om kropp, seksualitet og grenser, kan virke forebyggende mot seksuelle overgrep og bidra til at barn blir tryggere på å sette egne grenser for kroppen sin. Dette er et tematikk som har vært mangelfullt belyst både på helsestasjon, barnehage og skole.

Slik jobber vi

I “Jeg er meg!” jobber vi med å øke bevissthet og kompetanse hos ansatte og foreldre knyttet til ulike dimensjoner rundt barn og unges naturlige seksuelle utvikling og om seksuelle overgrep. Ved å øke denne kompetansen, er vårt håp at ansatte blir satt i bedre stand til å snakke med barn om disse temaene, og dermed lettere kan identifisere barn det er grunn til å bekymre seg for.

Med ulike bakgrunner i kultur og religion, kan denne tematikken oppleves som vanskelig, skamfull og uønsket. Vi opplever at det er et stort behov for å snakke om temaene i «Jeg er meg!» med utgangspunkt i at vi alle kommer hjemmefra og har med oss ulike erfaringer knyttet til seksualitet på godt og vondt. Vi er derfor i gang med å prøve ut tiltaket “Jeg er meg!” - på eget språk, hvor foreldre kan reflektere rundt disse temaene på sitt eget morsmål, samt at de får del i hvordan og hvorfor temaet er viktig for barn, sett i et folkehelseperspektiv.

“Jeg er meg!” har oppstått i et nært samarbeid med Sortland kommune sitt «Æemæ» (derav navnet).

Prosjektledere

Inger Marie Otterdal (helsesykepleier)
Telefon: 982 25 607
Epost: imo@larvik.kommune.no

Mette Synøve Omsland (styrer)
Telefon: 982 53 322
Epost: mette.synnove.omsland@larvik.kommune.no 

Til toppen