Pris og redusert betaling

Innhold

Makspris, søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling i kommunale og private barnehager.

Informasjon på denne siden gjelder fra juni 2023.

Makspris

Makspris for opphold i barnehage er 3000 kroner per måned fra 1. januar 2023. Dette gjelder for både kommunale og private barnehager. Grensen blir fastsatt av Stortinget.

Mat i barnehagen

Betaling for mat kommer i tillegg. Betaling for mat bestemmes av hver enkelt barnehage sammen med foreldrerådet.

Juli er betalingsfri i alle barnehager.

Søskenmoderasjon

Har du flere barn i barnehage som er bosatt på samme adresse, reduseres prisen med 30% for det andre barnet. For det tredje barnet og eventuelt flere barn, har Stortinget vedtatt gratis barnehageplass fra august 2023. Søskenmoderasjon gjelder selv om du har et barn i kommunal barnehage og et barn i privat barnehage.

Det er ikke moderasjon på matpenger.

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon, det skjer automatisk.

Redusert foreldrebetaling

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Barnehageplass til redusert pris

Hvis din families årlige inntekt er lavere enn 550 000 kroner, kan du få barnehageplass til redusert pris. Inntektsgrensen fastsettes av Stortinget og endrer seg årlig.

Prisen beregnes ut fra samlet inntekt før skatt til de som bor på adressen der barnet er folkeregistret. Som familie regnes ektefeller, registrerte partnere eller samboere. 

Gratis kjernetid

I tillegg har noen rett på 20 timer gratis i barnehagen per uke. Dette kalles gratis kjernetid. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass.

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2023 er inntektsgrensen for å få innvilget gratis kjernetid på 615 590 kroner.

Husstander med brutto inntekt under grunnbeløpet på 2G (237 240 kroner), får gratis opphold i barnehagen etter at søknaden er godkjent. Matpenger betales utenom til barnehagen.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Slik søker du redusert betaling

Søk så tidlig som mulig. For å få registrert endring på faktura fra og med august, må du sende søknad innen 1. juli.

  • Foresatt kan bare søke for barn de har foreldreansvar for, og som har samme adresse i folkeregisteret. Barnet må også ha barnehageplass hvor man er registrert som foresatt.
  • Det er foresattes/samboers samlede brutto person- og kapitalinntekt som er grunnlaget for beregning av betalingssats. Dette gjelder også for samboere som ikke har felles barn.
  • Det er kommunen barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om reduksjon.
  • Barn med barnehageplass i andre kommuner, skal ikke benytte søknadsskjema under, men må sende dokumentasjon på husstandens inntekt til postmottak@larvik.kommune.no. Søknaden må merkes med redusert foreldrebetaling barnehage, samt hvilken kommune det gjelder og navnet på barnet, og på barnehagen barnet går i.
  • Vedtak om redusert foreldrebetaling gis for ett barnehageår.
  • Det må sendes inn ny søknad for hvert barnehageår.
  • Larvik kommune har tilgang til å søke opp husholdningens inntekt i skatteregisteret, samboer må registreres som medsøker. Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. 
  • Dersom det er vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års skattemelding, legges det frem annen dokumentasjon for inntekt. Huk da av for jeg har ikke skattemelding/Husholdningens inntekt er vesentlig og varig endret siden siste skattemelding, og last deretter opp dokumentasjon på inntekt.
  • Dersom søker ikke kan legge frem skattemelding på grunn av kort botid i Norge, legges det frem annen dokumentasjon for inntekt.
  • Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.
Søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid
Til toppen