Pris og redusert betaling

Innhold

Makspris, søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling i barnehage.

Makspris

Makspris for opphold i barnehage er 2 910 kroner i måneden for kommunale og private barnehager.

Mat i barnehagen

Betaling for mat kommer i tillegg. Betaling for mat bestemmes av hver enkelt barnehage sammen med foreldrerådet.
Juli er betalingsfri i alle barnehager.

Søskenmoderasjon

Har du flere barn i barnehage som er bosatt på samme adresse, betaler du 30% av prisen for det andre barnet og 50% av prisen for barn nummer tre (eller flere barn). Søskenmoderasjon gjelder selv om du har ett barn i kommunal barnehage og ett barn privat barnehage. 

Det er ikke moderasjon på matpenger.

Du skal ikke søke om søskenmoderasjon, det skjer automatisk.

Redusert foreldrebetaling

Familier skal ikke betale mer enn 4,7% av brutto inntekt for en barnehageplass.

Husstander med inntekt under 2G får friplass etter søknad.

Slik søker du redusert betaling

Søk så tidlig som mulig. For å få registrert endring på faktura fra og med august, må søknad med vedlegg være levert innen 1. juni.

  • Foresatt som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet, og være fakturamottaker.
  • Det er kommunen barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om reduksjon.
  • Vedtak om redusert foreldrebetaling gis for ett barnehageår.
  • Det må sendes inn ny søknad for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt. For barnehageåret 2018-2019 kan det søkes når skattemelding for 2017 er mottatt.
  • Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning e.l.
Søk om redusert foreldrebetaling

Gratis kjernetid

Alle 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.
Ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 450 000 kroner.

Hvis du ikke betaler

Manglende betaling kan medføre at man mister barnehageplassen det barnehageåret.

Det kan søkes om ny plass ved neste hovedopptak.

Prisoversikt

Opphold i barnehage pr mnd Sats
3 dager pr uke 1746
 4 dager pr uke 2328
 5 dager pr uke 2910
 Søskenmoderasjon og redusert betaling  
Søskenmoderasjon for barn nummer 2 30%
Søskenmoderasjon for øvrige barn 50%
 Graderte satser - maks andel av inntekt til foreldrebetaling pr. mnd 4,7%
Kost-/aktivitetspenger barnehage  
 3 dager pr uke varierer
4 dager pr uke varierer
 5 dager pr uke varierer
Til toppen