Pris og redusert betaling

Innhold

Makspris, søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling i barnehage.

Makspris

Makspris for opphold i barnehage er 3135 kroner i måneden fra 01.01.2020 for kommunale og private barnehager.

Mat i barnehagen

Betaling for mat kommer i tillegg. Betaling for mat bestemmes av hver enkelt barnehage sammen med foreldrerådet.

Juli er betalingsfri i alle barnehager.

Søskenmoderasjon

Har du flere barn i barnehage som er bosatt på samme adresse, reduseres prisen med 30 % for det andre barnet og 50 % for barn nummer tre (eller flere barn). Søskenmoderasjon gjelder selv om du har et barn i kommunal barnehage og et barn privat barnehage. 

Det er ikke moderasjon på matpenger.

Du skal ikke søke om søskenmoderasjon, det skjer automatisk.

Redusert foreldrebetaling

Familier skal ikke betale mer enn 4,7 % av brutto inntekt for en barnehageplass. Dette gjelder for de som har fått vedtak om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Husholdninger med en samlet brutto inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage.

Husstander med inntekt under 2G (pr. 01.05.18: 193 666 kr) får friplass etter søknad.

Slik søker du redusert betaling

Søk så tidlig som mulig. For å få registrert endring på faktura fra og med august, må søknad med vedlegg være levert innen 1. juni.

  • Foresatt som søker må bo på samme folkeregisteradresse som barnet, og være fakturamottaker.
  • Det er kommunen barnet er folkeregistrert i som skal behandle søknad om reduksjon.
  • Vedtak om redusert foreldrebetaling gis for ett barnehageår.
  • Det må sendes inn ny søknad for hvert barnehageår, med ny dokumentasjon for inntekt.
  • Søknaden skal inneholde dokumentasjon på husholdningens samlede brutto inntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
  • Søknaden skal inneholde det siste årets skattemelding eller evt. skattetrekksmelding, og skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom det er vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års skattemelding, legges det frem annen dokumentasjon for inntekt i tillegg. Dersom søker ikke kan legge frem skattemelding på grunn av kort botid i Norge, legges det frem annen dokumentasjon for inntekt.
  • Foresatte kan søke underveis i barnehageåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.
Søk om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Gratis kjernetid

Alle 2, 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra og med 1. august 2019 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 548 500 kroner per år.

Hvis du ikke betaler

Manglende betaling kan medføre at man mister barnehageplassen det barnehageåret.

Det kan søkes om ny plass ved neste hovedopptak.

Prisoversikt fra 01.01.2019

Opphold i barnehage per måned Sats
3 dager per uke 1824
4 dager per uke 2432
5 dager per uke 3040
Søskenmoderasjon og redusert betaling
Søskenmoderasjon for barn nummer 2 30%
Søskenmoderasjon for øvrige barn 50%
Graderte satser - maks andel av inntekt til foreldrebetaling per måned 4,7%
Kost-/aktivitetspenger barnehage
3 dager per uke varierer
4 dager per uke varierer
5 dager per uke varierer
Til toppen