Trygg oppstart - Trygge overganger

Innhold

Lysheim barnehage samarbeider tett med Jordet skole og SFO.

Fra det første møte i barnehagen og frem mot skolestart

Å begynne i barnehage er en overgang fra å være sammen med foreldre/foresatte, til å bli en del av et fellesskap med mange barn og voksne. Det er viktig for oss at barn og foresatte opplever trygghet, spesielt i den første tiden i barnehagen, men også i overganger mellom avdeling og til skolestart. Vi tar tilvenningen på alvor og tilbyr foreldrene og barnet hjemmebesøk i forkant av oppstart. Det er barnets tilknytningperson som kommer på besøk for å være sammen med barnet og bli kjent på barnets trygge arena. Hvor mange hjemmebesøk barnet får er
tilpasset hvert enkelt barns behov.

Barnehagens avdelinger er inndelt trinnvis basert på barnets alder. Rom, aktiviteter og lekemateriell er tilpasset det barna trenger i den aktuelle alderen og de ansatte som jobber der er spesielt gode på å tilpasse aktivitetene til barna. Barna får verden i små og trygge doser sammen med sine jevngamle venner.

Vi jobber bevisst med at overgangene til nye avdelinger skal bli så gode som mulig. Avdelingene er ofte sammen i ferier og i utetiden hver dag. Barna som skal bytte avdeling går på besøk til sin nye avdeling, får hylleplass, spiser mat der og leker når overgangen nærmer seg. Dette informeres det om i MyKid.

Tilvenning på småbarnsavdelingene Marihøna og Humla

Ansatte har hovedfokus på nærhet, trygghet, tilknytning, rutiner, lek, aktivitet og søvn/hvile. De har også stort gulvrom som legger til rette for store bevegelser og fysisk aktivitet.
Ansatte benytter noe tegn som skal støtte og utvikle barnas språk. Barna er ute hver dag og er på turer i våre nærområder. De får erfaring med ulike formingsmaterialer. De ansatte
er nære og på gulvet i lek og samhandling med barna og øver turtaking og lekekompetanse.

Overgangen fra småbarnsavdelingene, Marihøna og Humla, til Billa

Barna vokser og trenger nye utfordringer og erfaringer. Ansatte er tilstede der barna er. De støtter og utfordrer i allsidige aktiviteter, i lek og på litt lengre turer både til vann og skog. Barna øver gradvis på selvstendighet, høflighet og hjelpsomhet og de har flere formingsaktiviteter med varierte materialer. I denne alderen trenger også barna hjelp med å regulere ballansen mellom aktivitet og hvile. Derfor er det også fokus på dette i løpet av barnehagedagen. Her er det stort fokus på vennskap og relasjoner, grensesetting, inkludering og fellesskap.

Overgangen fra Billa til Tordivelen

Dette er noe barna gleder seg til. De er eldst, og de har aktiviteter som gir større utfordringer på alle plan og som forbereder dem til skolestart helt uten at de merker det. Kontakten med Jordet skole blir tettere og vi har et samarbeid med fadderne som barna vil møte ved skolestart. Samtidig er det et spennende år i barnehagen hvor nye erfaringer og opplevelser introduseres for barna, blant annet @pi-parken.

De øver spesielt på selvstendig tenkning, å ta gode valg, kommunikasjon/samhandling og konsentrasjon. Her bygges gjerne vennskap som barna har glede av langt opp i skolealder. 

Det skal være gøy å lære, være eldst i barnehagen og barna skal glede seg, og føle seg klare for skolestart.

Overgangen fra barnehage til skole

I Larvik er det utarbeidet rutiner for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole og samarbeidet skal nå videreutvikles gjennom felles møtearenaer hvor hensikten er å skape en god og trygg overgang for barna og foreldrene/foresatte. Skolen inviterer barn og foreldre på besøk på våren. Da får barna møte sine lærere og sine nye klassevenner.

Foresatte kan ta kontakt med skolen dersom de ønsker en samtale om barnet før skolestart.

Barnehagen informerer skolen om hva barnegruppen har opplevd og hatt forkus på det siste året i barnehagen. Der barnet har hatt vedtak etter opplæringsloven tar barnehagen kontakt med skolen for å videreformidle informasjon, slik at skolen kan møte barnet på en god måte. Informasjonen som utveksles skjer samråd med hjemmet.

Til toppen