VIS, HelART og ART

Innhold

HelART og ART i Helgeroa barnehage

Helgeroa barnehage vil være en barnehage der barn og foreldre blir inkludert, og der ingen barn blir mobbet eller holdt utenfor. Dette er et viktig arbeid, og gjøres i nært samarbeid med foreldrene. Vi bestemmer selv om vi vil være med på å gjøre en forskjell for egne barn og andres barn!
Det er deg og meg det kommer an på!

VIS

Dette sier rammeplanen om vennskap, inkludering og sosial kompetanse

 • I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet, og å være i positivt samspill med barn og voksne.
 • Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.
 • Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre ballansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.
 • Barnehagen skal fremme demokrati, og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta.
 • Personalet skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging , mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.
Venner leser bok
Venner i vindu

Venner er viktig fordi

 • Venner gjør barn mer robuste. Venner er en slags "vaksinasjon" for å takle stress og motstand.
 • For barn er vennskap avgjørende for utviklingen. Barn som har venner får bedre sosiale ferdigheter og blir mer empatiske. Det betyr at de blir flinkere til å oppfatte hva andre tenker og føler.
 • Barn med gode sosiale ferdigheter tar initiativ og klarer i større grad selv å løse opp i problemer og situasjoner som oppstår.
 • De minste barna knytter også tidlige vennskapsbånd. En vennerelasjon hos de minste rommer både glede over å være sammen, glede over fellesskapsfølelse, opplevelse over å skape mening sammen, og felles humor.

Hvordan jobber vi

Helgeroa barnehage er en del av VIS. Dette er Larvik kommunes satsning for å forebygge mobbing i barnehager og skoler.

 • Vi legger til rette for vennskap både i planlagte prosjekter og aktiviteter, og i løpet av den mer uformelle delen av dagen.
 • Vi legger til rette for vennskap på tvers, ved å se barnehagen som en helhet.
 • Vi observerer barna, og hjelper og tilrettelegger for de som strever med å komme inn i leken eller få venner.
 • For å utvikle og ta vare på vennskap kreves sosiale ferdigheter. Slike ferdigheter består av flere faktorer, bl.a. empati og evnen til samarbeid. Barnet må kunne leve seg inn i andres situasjon, kunne dele, hjelpe andre, følge regler og beskjeder og vente på tur. I barnehagen trener vi på disse ferdighetene i ulike aktiviteter og situasjoner i løpet av barnehagedagen.
Jenter som maler
Barn med vest "Jeg er din venn"

HelART

Dette sier rammeplan

 • Barnehagen skal arbeide kontinuerlig med å støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter.
 • Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø.
 • Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse.

Hvordan jobber vi med HelArt?

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere sammen med andre, og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger siom utvikles gjennom sosialt samspill.

Arbeidet med helART bygger på barnehagens 3 verdier:

 • SAMARBEID
 • TRYGGHET
 • RESPEKT

Årshjul 2019/2020

Årshjulet viser egenskaper og ferdigheter hver måned.

Måned Egenskap Ferdighetstore avdelinger Ferdighetsmåbarnsavdelinger
August/september Trygghet Å følge regler. Å følge regler.
Oktober Hjelpsomhet Å hjelpe andre. Å hjelpe andre.
November Ansvar Å dele med andre. Å dele med andre.
Desember Takknemlighet Å si takk. Å si takk.
Januar Omsorg Å gjenkjenne egne og andres følelser. Å gjenkjenne egne og andres følelser.
Februar Respekt Å følge en beskjed. Å følge en beskjed.
Mars Samarbeid Å vente på tur. Å vente på tur.
April Ærlighet

Å fortelle sannheten.

Å få den voksnes oppmerksomhet.
Mai Mot Å si ifra når det er noe du ikke liker. Å si nei på en grei måte.
Juni Selvtillit

Å hilse på noen.

Å hilse på noen.

Reglene våre

 1. Vi lytter når andre snakker.
 2. I barnehagen gjør og sier vi hyggelige ting til hverandre.
 3. I barnehagen tar vi vare på egne og andres ting.
 4. Vi løser konflikter ved å prate sammen.

HelART samlinger

Hver uke har alle avdelingene en helART samling. Der blir barna introdusert for månedens egenskap og ferdighet ut fra planene i årshjulet.
I hverdagen i barnehagen skal vi trene på de ulike ferdighetene. De voksen skal være oppmerksomme og observerende, og gi barna positiv anerkjennelse på positiv adferd. Positiv oppmerksomhet er viktig for alle mennesker, det gir en god selvfølelse og en opplevelse av å bli sett og verdsatt.
Egen dokumentasjon om helART vil henges opp på hver avdeling, og deles ut underveis i barnehageåret.

ART

 • Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.
 • Personalet skal samtale med barna om normer for samhandling og invitere barna til å utforme normer for samhandling i fellesskap.
 • Personalet skal støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger.
 • Personalet skal støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner.

Hva er ART?

ART=Agression Replacement Training. Fritt oversatt til norsk,- "Kunsten å takle livet".

ART trenere

Vi har 4 ART-trenere i barnehagen som har gjennomgått og fullført ART-trener opplæring.

 ART-trenerne jobber hvert år med ART sammen med en liten gruppe av de eldste barna. Vi har god erfaring med ART, og barna gleder seg til å være med i ART gruppe. Vi får også gode tilbakemeldinger fra foreldrene. Personalmøter brukes til å videreformidle kunnskap om ART til resten av personalgruppa.

Hovedmål 

Hovedmålet med ART er å jobbe for at alle barn skal mestre sitt liv og trives med den de er. Vi fokuserer på å utvikle barnas sosiale kompetanse. Den sosiale arenaen er den viktigste å lykkes på, og lykkes du her vil det gi økt trivsel og positiv selvfølelse.

ART en metode der vi trener sosiale ferdigheter ved hjelp av rollespill. Sosiale ferdigheter kan trenes på akkurat som man trener for å lære å sykle, svømme osv. Treningen oppleves relevant fordi den tar utgangspunkt i barnas hverdag og virkelighet. I tillegg er ART en metode som vektlegger det positive. Det å "ta andre i være gode" blir fokusert på, og vi trener hele tiden på å si i fra når vi ser andre gjøre noe vi synes er bra. Det at barna får tydelige tilbakemeldinger på hva andre synes de gjør bra, gir hjelp til hva de kan gjøre mer av. Ros og positiv oppmerksomhet gir mestring, positiv selvfølelse og trivsel. Selve ART-treningen ledes av to trenere og foregår vanligvis i grupper på 6 barn. Det legges stor vekt på deltakeraktivitet gjennom rollespill. Timene følger en fast struktur som skaper trygghet og forutsigbarhet.

Det er 3 komponenter i ART-trening

 • Sosial ferdighetstrening, ferdigheter vi bør kunne for å omgås andre: Eks. hilse på noen, gi et kompliment, vente på tur, lytte.
 • Sinnekontrolltrening, hvordan håndtere eget og andres stress og sinne på en konstruktiv og effektiv måte. Eks. kjenne sinnesignalene, lære å dempe sinne/gjøre et annet valg.
 • Moralsk resonneringstrening, trene på å ta valg og se løsninger i vanskelige situasjoner. Eks. velge, lytte, se konsekvenser.
Til toppen