Språk

Kommunikasjon, språk og tekst

I dette fagområdet er barnehagens hovedoppgave å fremme kommunikasjon og språk.

«Gjennom dialog og samspill skal barna støttes i å kommunisere, medvirke, lytte, forstå og skape mening. Barnas ulike språk og kommunikasjonsuttrykk skal anerkjennes og verdsettes» RP kapittel 3

I Larvik kommune er det nå et prosjekt  «Larvik Språkkommune 2019-2020». I prosjektet deltar alle barnehager og skoler. Hovedmål i prosjektet er: «Kommunens strategier skal være med på å stimulere til systematisk arbeid og forbedring av barn og elevers ferdigheter innenfor områdene: Språk, lesing og skrivingDette er et prosjekt som skal motivere og bevisstgjøre barnehagene til å ha fokus på språk i hverdagen og i de pedagogiske aktivitetene, og tilrettelegge det fysiske miljøet for lesestunder og bruk av bøker. For barnehagene kommer den i tillegg til Rammeplanen. Den setter fokus på ferdigheter som er viktig for barna å mestre ut fra alder og utvikling.

Forskning viser at barns ordforråd påvirkes positivt dersom de går i barnehage der de møter et bredt register av ord gjennom opplevelser, erfaringer, lek og meningsfulle samtaler med voksne og barn. (Snow m.fl. 2007)

Hva gjør vi i barnehagen:

 • Vi bruker rim, regler, tøysevers, spill, bøker og synger sanger.
 • Vi har tilrettelagt det fysiske miljøet for lesing av bøker.
 • Bokstaver og ordbilder henger oppe på avdelingen.
 • Barna får utforske lekeskriving og ulike skriftspråksuttrykk.
 • Barna får oppleve glede ved å bruke språket og kommunisere med andre.
 • Barna får uttrykke tanker og følelser.
 • Barna får uttrykke det de mener og blir hørt.
 • Vi har ekstra fokus på den gode samtalen rundt matbordet og ved tilbereding av maten.
 • Barna blir inkludert i språkstimulerende aktiviteter.
 • Vi bruker digitale verktøy til hjelp i språkstimuleringen.
 • Vi bruker munnmotoriske øvelser og leker med rytmen i språket.
 • De voksne er gode språkforbilder og bruker riktige begreper.
Til toppen