Natur, miljø og teknologi

Helgeroa barnehage har beliggenhet i naturskjønne omgivelser.

Helgeroa barnehage har beliggenhet i naturskjønne omgivelser. Barnehagen legger vekt på at barna skal bli glade i å ferdes i naturen, og lære å ta vare på og undre seg over alt som finnes der. Vi er vi opptatt av miljøet, og hvordan vi i barnehagen kan være med å bidra til en bærekraftig utvikling.

Rammeplan

Dette sier rammeplan:

 • Barnehagen skal bidra til at barna opplever og utforsker naturen og naturens mangfold.
 • Barnehagen skal bidra til at barna får gode opplevelser med friluftsliv året rundt.
 • I barnehagen skal barna få kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lære av naturen, og utvikle respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen.
 • Barna skal lage konstruksjoner av ulike materialer, og utvikle muligheter som ligger i redskaper og teknologi.
 • Barna skal oppleve, utforske og eksprementere med naturfenomener og fysiske lover.

Hvordan jobber vi

Natur, miljø og teknologi hører hjemme i barnehagens arbeid med realfag. Problemløsing og logisk tenkning er også en del av dette arbeidet. I barnehagen vår møter ungene bevisste voksne som ikke alltid gir de rette svarene, men undrer seg og filosoferer sammen med barna. Helgeroa barnehage har eget forskerrom.

Barnehagens Årsplan viser hvordan vi jobber med dette fagområdet med de ulike aldersgruppene.

Helgeroa barnehage ligger i skogkanten, og i nær tilknytning til sjøen. Det gir flotte muligheter for natur og uteliv. Barna er med på turgrupper, der vi undrer og forsker på hva som er i naturen. Vi drar nytte av nærmiljøets muligheter for at barna kan iaktta og lære om dyr, fisker, fugler, insekter og planter. I Helgeroa barnehage har vi unike muligheter for at barna skal bli glade i naturen, ta vare på det som finnes i naturen, og få gode naturopplevelser. På den måter er vi med på å bidra til en bærekraftig utvikling.

Vi ser på uteområdet vårt som et ekstra rom. Et rom som ikke gir begrensninger på plass, støy og aktivitet. Barnehagen har en fantastisk utelekeplass som gir barna variasjon i utfordringer. Naturen gir mange inntrykk og opplevelser, styrker barnas motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og koordinering. Den gir også gode muligheter for lek og sosiale opplevelser. I naturen utvikler barna sin oppdagerglede.

Vi fordyper oss i ulike realfagtemaer med prosjektjobbing innenfor geologi, teknologi, naturfenomener, fysikk, kjemi og biologi.

Fysikk og kjemi

Helgeroa barnehage har sitt eget forskerrom. I forskerrommet er barna med på å utføre ulike eksperimenter innenfor fysikk og kjemi. Forskerrommet er et eget lite «univers», der det er spennende aktiviteter som barna elsker å være med på. Barna får en første erfaring med de fysiske lover. Vi lager raketter og slim, forsker på magnetisme, kroppen, mål og vekt, og har nærstudier av småkryp og planter.

Miljø

I Helgeroa barnehage er vi opptatt av miljøet. Vi er miljøbevisste, og de voksne i barnehagen går foran som gode rollemodeller. Dette gjelder kildesortering, besøk på miljøstasjonen, innemiljøet i barnehagen, og hvordan vi verner om naturen når vi er ute på tur. Dette er en naturlig del av barnehagedagen for voksne og barn. Kunnskap gir barna mulighet til å ta miljøansvar både hjemme, i nærmiljøet og i samfunnet for øvrig, og er med på å bidra til en bærekraftig utvikling.

Barnehagen jobber i det daglige, for å finne miljøvennlige produkter og ta miljøvennlige valg. Små ting i hverdagen, som å begrense bruk av papir, være gode på gjenbruk og bruk av verdiløst materiell, og bruk av tøyposer til skiftetøy.

Barnehagen deltar årlig i Rent og Pent kampanjen.

Gutt som prøver å ta en meitemark
På tur i skogen

Teknologi

Rammeplanen sier om digital praksis:

 • Ved bruke av digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet, skal dette støtte opp om barns læreprosesser og bidra til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.
 • Personalet skal utforske kreativ og skapende bruk digitalt verktøy sammen med barna.

I Helgeroa barnehage får barna utforske og eksprimentere med ulike former for teknologi. De har tilgang til Ipad, smartboard, digitale forstørrelsesglass, goPro kamera og PC, og får gjøre sine første erfaringer innenfor programmering og koding.

Eksempler på dette er at barna er med på å lage sine egne bøker i BookCreator. De eldste barna tar bilder og bestemmer tekst. Vi har digitalt samarbeid over landegrensene via E-twinning, med barnehager i Sverige og Danmark.

I de ulike fagområdene brukes teknologien for å gi større muligheter til varierte erfaringer. Barna kan konstruere og leke med forskjellig typer byggemateriell med magnetiske egenskaper. Barnehagen skal utøve digital dømmekraft, og følge retningslinjene for barnas personvern.

Barn som bruker ipad
Voksen og barn som bruker smartboard

En forskende barnehage - Rammeplan

Dette sier rammeplan om utforskning og barns nysgjerrighet

 • Barna skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiv og få ny innsikt.
 • Personalet skal støtte og berike barnas initiativ, undring, nysgjerrighet, kreativitet, læringslyst og tiltro til egne evner.
 • Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørlighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av terknologi og redskaper.
 • Barnehagen skal bidra til at barna opplever, utforsker og eksperimenterer med naturfenomener og fysiske lover.

Hvordan jobber vi for å stimulere barnas forskerglede og utforskertrang

Barns undring og filosofering over handlinger og holdninger i møte med hverandre, legger grunnlaget for refleksjon om seg selv og verden rundt seg.

Vi velger arbeidsmåter som gjør barnehagens innhold spennende og variert for barna. Artbeidsmåtene skal bidra til å skape engasjement, interesse og motivasjon.

Å møte barns spørsmål og undring på en yrkesetisk forsvarlig måte legger grunnen for barns medvirkning. Gjennom utforsking og samtale om verden og fenomener skaffer de seg kunnskap og innsikt på mange områder. Lek med den fysiske verden både ute og inne innebærer utforsking, læring og bearbeiding av inntrykk.

Ved å ta utgangspunkt i barns interesser kan personalet sammen med barn undersøke, stille spørsmål, og sammen finne svar som barn kan være tilfredse med.  Formidling av aktuell og relevant kunnskap legger grunnlaget for nye spørsmål og søken etter viten.

Som en ekstra glede og motivasjon når det gjelder å utforske realfaga, har barnehagen sitt eget forskerrom. Der utforsker vi alt fra magnetisme, mål og vekt, solsystemer, mikrokosmos og den nye digitale verden. Dette bidrar til å utvikle hele spekteret av barnets intelligens.

Til toppen