Likestilling, likeverd og mangfold

Innhold

Hvordan vi jobber med likestilling, likeverd og mangfold i Helgeroa barnehage.

Rammeplan

Dette sier rammeplanen

 • Etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på, og preger våre verdier og holdninger.
 • Barnehagen skal skape interesse for samfunnets mangfold og forståelse for andre menneskers livsverden og levesett.
 • Barnehagen skal bygge sin virksomhet på prinsippet om likestilling og ikke-diskriminering, og bidra til at barna møter og skaper et likestilt samfunn.
 • Barna skal få kjennskap til grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon.
 • Barna skal bli kjent med religioner og livssyn som er representert i barnehagen.

Likeverd og likestilling skal ligge til grunn for all læring og pedagogisk virksomhet i barnehagen. Målet om at gutter og jenter skal ha like muligheter, betyr ikke at vi skal viske ut forskjellen mellom kjønnene. Det handler om hvordan vi møter barna, og hvordan vi gir alle lik mulighet til å delta i meningsfylte aktiviteter i fellesskap. Personalet i barnehagen skal ikke tillegge barna egenskaper fordi de er gutter eller jenter. Ref hefte "Urettferdig".

Gutter som ser på plakater
Julenissen er på besøk

Hvordan jobber vi

 • Vi har utarbeidet våre egen Gullstandard, som forplikter oss i hvordan vi skal være i møte med barn, foreldre og kollegaer. På den måten jobber vi aktivt for å være en inkluderende barnehage, og for at alle skal føle seg velkommen i barnehagen.
 • Personalet er bevisst på egne holdninger i møte med barn og foreldre.
 • Vi gir barna utfordringer.
 • Vi gir barna like muligheter.
 • Vi møter barnas undring med alvor og respekt.
 • Vi har arbeidet grundig med likestilling, likeverd og mangfold med utgangspunkt i heftet "Urettferdig" fra Fylkesmannen i Vestfold.
 • I barnehagen er alle like mye verdt, og alle har rett til å være forskjellig.
 • Barnehagen har en egen plan for å forebygge mobbing.
 • Vi tar tid til å reflektere over egen praksis.
 • Arbeidet og holdninger i forhold til likestilling, likeverd og mangfold vises i det daglige arbeidet i barnehagen.
 • Vi har åpenhet mellom avdelingene, og jobber på tvers, for å sikre at alle barn har gode venner i barnehagen.
Jenter og gutter som klatrer i et tre
Gutt og jente som er er utkledd
Til toppen