VIS

Innhold

Vennskap, inkludering og sosial kompetanse

«Fagerli barnehage inkluderer alle, vektlegger vennskap og utvikler sosial kompetanse og gode relasjoner mellom mennesker.»

VIS er et satsningsområde for skoler og barnehager i Larvik kommune. Det er et satsningsområde som skal forebygge mobbing i alle barnehager og skoler. Fagerli barnehage har aldersinndelte grupper for at barna skal oppleve seg som en del av fellesskapet, ha gode venner i barnehagen og føle seg trygge og inkludert. Dette med tanke på at vi skal unngå mobbing i barnehagen vår.

Vennskap, inkludering og sosial kompetanse i Fagerli barnehage.

Fagerli barnehage er en del av VIS. Dette er Larvik kommunes satsning for å forebygge mobbing i barnehager og skoler.

 • Vi legger til rette for vennskap både i planlagte prosjekter og aktiviteter, og i løpet av den mer uformelle delen av dagen.
 • Vi legger til rette for vennskap på tvers, ved å se barnehagen som en helhet.
 • Vi observerer barna, og hjelper og tilrettelegger for de som strever med å komme inn i leken eller få venner.
 • For å utvikle og ta vare på vennskap kreves sosiale ferdigheter. Slike ferdigheter består av flere faktorer, bl.a. empati og evnen til samarbeid. Barnet må kunne leve seg inn i andres situasjon, kunne dele, hjelpe andre, følge regler og beskjeder og vente på tur. I barnehagen trener vi på disse ferdighetene i ulike aktiviteter og situasjoner i løpet av barnehagedagen.

Rammeplan

Dette sier rammeplanen om vennskap, inkludering og sosial kompetanse:

 • I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet, og å være i positivt samspill med barn og voksne.
 • Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap.
 • Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.
 • Barnehagen skal fremme demokrati, og være et inkluderende fellesskap der alle får anledning til å ytre seg, bli hørt og delta.
 • Personalet skal forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Venner er viktig fordi

 • Venner gjør barn mer robuste. Venner er en slags "vaksinasjon" for å takle stress og motstand.
 • For barn er vennskap avgjørende for utviklingen. Barn som har venner får bedre sosiale ferdigheter og blir mer empatiske. Det betyr at de blir flinkere til å oppfatte hva andre tenker og føler.
 • Barn med gode sosiale ferdigheter tar initiativ og klarer i større grad selv å løse opp i problemer og situasjoner som oppstår.
 • De minste barna knytter også tidlige vennskapsbånd. En vennerelasjon hos de minste rommer både glede over å være sammen, glede over fellesskapsfølelse, opplevelse over å skape mening sammen, og felles humor.
Til toppen