Trygg oppstart - Trygge overganger

Innhold

Trygg oppstart i barnehagen

Fagerli barnehage sin visjon: «En god start varer hele livet», er fundamental i samarbeidet med foreldre. Det er en forutsetning for å oppnå en stor grad av trygghet og trivsel for store og små. Ved å legge til rette for et godt samarbeid med foresatte, vil det være med på å bidra til åpenhet og være førende i kommunikasjon. Ansatte og foreldre har et gjensidig ansvar for formidling av informasjon om barna.

I Fagerli barnehage legger vi vekt på et godt samarbeid med foreldrene. Det er viktig for å oppnå en størst mulig grad av trygghet og trivsel for både små og store. Gjennom ulike former for kontakt mellom foreldre og barnehage, ønsker vi å oppnå og legge til rette for et samarbeid bygget på åpenhet og gjensidig tillit og respekt. Ansatte og foreldre har et gjensidig ansvar for formidling av informasjon vedrørende barna.

Når barnet begynner i barnehagen

Når foreldre har takket ja til barnehageplassen, begynner det viktige samarbeidet barnehage – hjem. Foreldre får brev og telefon fra barnehage. Det inviteres og avtales besøk.

Barns trygghet er fundamentalt og viktig for oss ved spesielt ved oppstart i Fagerli barnehage. Vi er opptatt av å være omsorgsfulle og trygge voksne for både barn og voksen. Vi tilrettelegger for en oppstart som fokuserer på gjensidig dialog med den enkelte som igjen vil legge til rette for en god tilknytning.

Rammeplanen tydeliggjør at barnehagen skal, i samarbeid med foreldre, legge til rette for at barnet skal få en trygg og god start i barnehage. Rammeplanen formidler at personalet skal legge til rette for tett oppfølging den første tiden, nettopp for å ivareta at barnets skal oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære. (Rammeplanens kap:6, overganger).

I tillegg til Rammeplanens føringer, har Fagerli barnehage sin egen plan for tilrettelegging for en trygg oppstart.

Trygg overgang fra liten til stor avdeling

Alle foreldre får tilbud om overgangssamtale når barnet skal over fra liten til stor avdeling. Pedagoger fra begge avdelinger deltar. Hensikten er at barn og foreldre skal få en trygg og god start på ny avdeling, og at det utveksles informasjon og forventninger til overgangen. I forkant av overgangen, har barnehagen en besøksplan for de barna det gjelder.

Barna som skal bytte avdeling begynner med korte besøk på den avdeling de skal begynne på fra april. Etter hvert blir besøkende hyppigere og lengre. Barna har med seg en trygg omsorgsperson fra egen avdeling. Hensikten er å bli kjent med personalet og barna, utforske rom og leker som finnes der. Barna vil delta i samling og måltid. Det er viktig at overgangen skjer på barnas premisser og deres tempo.

Språk1.png
Temabasert-1.png

Hvordan jobber vi med førskolegruppa i Fagerli barnehage?

  • Førskolebarna deltar ukentlig i førskolegruppe, der de opplever fellesskapet og får oppgaver de løser sammen. Der er det rom for samtaler og refleksjon med pedagogen. De får også trening på konsentrasjon og selvstendighet.
  • Førskolebarna drar på tur til Farris Naturskole.
  • Førskolebarna er i PI-parken en uke i løpet av våren.
  • I tillegg har de grupper spesielt tilrettelagt for gruppa, med turer, prosjekter, faglig innhold og sosialt fellesskap.
  • Besøk på skolen og SFO, og lek i skolegården våren før skolestart.

Overgang innad i barnehagen

I overgangen fra liten til stor avdeling har Fagerli barnehagen laget en intern rutine. Det hele starter med at de minste barna kommer på besøk på de store avdelingene. I denne fasen sendes skolestartene ned til liten avdeling for å hjelpe de små.

Etter hvert som sommeren nærmer seg, og oppstart på stor avdeling starter, vil barna være på besøk på avdeling, og innta måltidet og være med på der. Det er også lagt til rette for at de er ute på «den nye avdelingen».

Hensikten med besøk over tid, er å opparbeide trygghet og tillit til nye barn og voksne.  Barna får mulighet til å utforske rom og leker som finnes, og i tillegg bygge nye relasjoner.

Trygg overgang til skole

Fagerli barnehage legger i samarbeid med Fagerli skole til rette for at skolestarterne skal for en trygg og god overgang til skolen. Fagerli barnehage er nærmeste nabo til Fagerli skole, og idrettshall.

Fagerli barnehage handler i tråd med Rammeplanens kapittel 6 om overganger, Larvik kommunes plan for overgang barnehage: «Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og SFO. Barnehagen og skolen bør utveksle kunnskap og informasjon som utgangspunkt for samarbeid om tilbudet til de eldste barna i barnehagen, deres overgang til og oppstart i skole» (Rammeplan, 2017 ).

Vi samarbeider med Fagerli og Hedrum som er nærskoler. I barnehagen snakker vi om skole, går på besøk til skolen/SFO og forbereder barna ved tilrettelagte aktiviteter. Barna skal få ta avskjed med barnehagen på en god måte, og glede seg til skolestart.

I Larvik kommune er det overordnede planer som beskriver hvordan overgangen fra barnehage til skole skal bli best mulig for barna. Barnehagen følger de retningslinjene og planene som er avtalt i Kvalitet i Oppvekst i Larvik kommune.

Til toppen