Trygg oppstart - Trygge overganger

Innhold

I Byskogen barnehage legger vi vekt på et nært samarbeid med foresatte. Deres kjennskap til eget barn er unikt og vi er avhengig av god kommunikasjon for å skape en trygg hverdag for barna. Barnas trivsel og trygghet er det aller viktigste og vi vil legge til rette for et samarbeid med foresatte som preges av gjensidig tillit, åpenhet og respekt.

Når barnet begynner i barnehagen

Når foresatte har takket ja til barnehageplass, begynner samarbeidet mellom barnehage og hjem. Familien får brev og telefon fra barnehagen og det inviteres til besøksdag. Målet med denne dagen er at barn og foresatte får se avdelingen, hilse på de ansatte og kanskje være litt ute. Vi snakker også litt om tilvenningen.

Rammeplanen sier at barnehagen, i samarbeid med foresatte, skal legge til rette for at barnet skal få en trygg og god start i barnehagen.

Tilvenning i Byskogen barnehage er på barnets premisser, og blir tilpasset den enkelte familie. Foresatte skal være trygge på at barnet deres blir sett, og at indviduelle behov blir ivaretatt så godt som mulig. Vi samarbeider tett med de foresatte for å skape en trygg barnehagestart.

Trygg overgang fra liten til stor avdeling

Vi er opptatt av at denne overgangen skal oppleves god for barna. Det er i hovedsak barnehagen som tar ansvar for at barna skal bli trygge på barn og voksne på ny avdeling.

På våren bestemmes det hvilken avdeling barna skal gå på etter sommeren. Vi har rutine på å besøke de store avdelingene sammen med kjente voksne fra liten avdeling, dette for å forberede barna så godt som mulig.

Foresatte får også beskjed om hvilken avdeling barnet skal begynne på, og personalet på den nye avdelingen tar kontakt med de foresatte.

Trygg overgang til skole

Året før skolestart har vi skolegruppe med fokus på læring gjennom blant annet fysisk aktivitet, bruk av naturen og eksperimenter.

I høstens foreldresamtale vil pedagogene presentere et samtykkeskjema som kan brukes til informasjonsutveksling med skolen.  Der kan foresatte og barnehage i samarbeid gi skolen nødvendige informasjon. Dette bidrar til at barna og deres foresatte får en god overgang til skolen.

Til toppen