Satsningsområder

Innhold

"Jeg er meg"

Jeg er meg er et prosjekt for å fremme barns seksuelle helse og forebygge seksuelle overgrep mot barn. Det er et helsefremmende og forebyggende tiltak som skal styrke barnas kunnskap om egen kropp og helse.

En viktig del av prosjektet er å styrke de ansatte i barnehage sin kunnskap og bevissthet om barns naturlige seksuelle utvikling, og hvordan denne kommer til uttrykk gjennom lek og atferd. Ved å øke denne kompetansen hos de voksne, er vårt håp at vi blir satt i bedre stand til å snakke med barn om disse temaene, og dermed lettere kan identifisere barn det er grunn til å bekymre seg for.

Gjennom temabaserte samlinger i barnehagen skal de voksne jobbe med å styrke barns begrepsapparat om alle deler av kroppen og om de ulike følelsene. Barna skal lære om – og øve på å respektere egen og andres kropp og grenser.

Helse og livsmestring

Vi fortsetter å ha fokus på “Et godt språkmiljø for alle barn” i barnehageåret 2022/2023. Barna i Byskogen barnehage skal bli møtt ut i fra deres forutsetninger og utvikling. De skal involveres i gode leseaktiviteter og samtaler og få oppleve glede i møte med bøker, lesing og samtaler på ulike måter. Dette vil hjelpe barna til å utvide perspektiver, få ny kunnskap og bli møtt på deres undring.

Personalet har en viktig rolle i å involvere alle i samtaler og undring rundt bøker og fortellinger. På samme måte er det vesentlig at ansatte har et bevisst forhold til hvordan barna daglig møtes i den språklige hverdagen, f.eks. gjennom å sette ord på det vi ser og opplever og være bevisst på at alle kommer til orde. Barn lærer språk og blir gode til å uttrykke seg først og fremst ved å være språklig aktive.

Personalet skal bidra til at alle barn er trygge språkbrukere, slik at de får gode muligheter til å lykkes i sin utvikling og læring og blir aktive deltakere i samfunnslivet.

Til toppen