Om barnehagen

Innhold

Borgejordet barnehage har fire avdelinger for barn i alderen 0-6 år.

Glade og nysgjerrige barn i gode relasjoner

Borgejordet barnehage ligger på Borgejordet. Barnehagen er sentrumsnær og har gangavstand til biblioteket, Bøkeskogen og fine turområder.

Vi bygger vårt arbeid på verdiene: RESPEKT, OMSORG OG SAMARBEID

  • RESPEKT: Vi er like mye verdt uansett alder, kjønn, religion og bakgrunn
  • OMSORG: Vi tar vare på hverandre og bryr oss om den enkelte
  • SAMARBEID: Vi hjelper hverandre mot et felles mål, og bidrar til fellesskapet

Vår visjon er: Glade og nysgjerrige barn i gode relasjoner.

Avdelingene

Aldersinndelingen i avdelingene kan variere fra år til år avhenging av hvilke barn som har opphold. Det er ca. 70 barn i barnehagen.

  • Lilleskogen 0-3 år
  • Solheim 0-3 år
  • Bøkeskogen 3-6 år
  • Månejordet 3-6 år

Visjon

Vår visjon: «Glade og nysgjerrige barn i gode relasjoner»

God sosial kompetanse er nøkkelen til trivsel i fellesskapet i barnehagen og vi jobber systematisk med sosiale ferdigheter. Trygge, varme og gode relasjoner mellom barn og voksne er den viktigste forutsetning for barns læring og utvikling.

I relasjonene i barnehagen videreutvikler barnet den sosiale kompetansen det trenger for å samhandle med andre. Barn behøver voksne som ser dem og som er i stand til å regulere og veilede på en klok måte. Vi har fokus på de voksnes ansvar for at barna skaper gode relasjoner gjennom lek, vennskap og inkludering.

Tilvenning

Foreldrene og barnehagepersonalet sammen barnet den beste starten i barnehagen. Tilvenning skjer på barnets premisser og i tett dialog med foreldrene. Når et barn begynner i barnehagen er det avhengig av å etablere et nytt bånd til en trygg og stabil voksen. Kvaliteten på barnets tidlige tilknytning er av betydning for barnets videre utvikling, og det er flere faktorer som påvirker etablering av tilknytning. To kjernefaktorer er tid og sensitivitet. Vi anbefaler derfor å sette av en til to uker på tilvenningen.

Livsmestring og helse

Livsmestring og helse er et satsningsområde i Larvik kommunes barnehager. Barnehagen skal ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Barnas fysiske og psykiske helse skal fremmes gjennom å skape trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd. Vi skal forebygge krenkelser og hindre mobbing.

Barnehagen skal oppleves som et trygt og forutsigbart sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. For å få til dette skal personalet støtte barna til å mestre motgang, håndtere utfordringer og gi barna en anledning til å bli kjent med sine egne og andres følelser på en god måte.

Fysisk aktivitet er også ett innsatsområde. Barnehagen skal være en arena for daglig fysisk aktivitet og fremme barnas bevegelsesglede, motoriske utvikling og mestringsfølelse. Barna skal oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.

Gode vaner som tilegnes i barnehagealder kan vare livet ut. De voksne er aktive og tilstedeværende, og de støtter og utfordrer barna til fysisk lek og anerkjenner barnets mestring. Barna har tilgang til varierte og utfordrende bevegelsesmiljøer og lek.

Måltider og matlaging i barnehagen skal gi barna et grunnlag for å utvikle matglede og sunne helsevaner. Vi vektlegger et sunt og variert kosthold hvor barna er deltagende i matlagingen. Frukt og grønt serveres daglig og vann brukes som tørstedrikke.

Praktisk informasjon 

Kontortid

Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.

Kontakt

  • Jane Holhjem Avdelingsleder
Til toppen