Trygg oppstart - trygge overganger

Innhold

Bergeskogen idrettsbarnehage samarbeider med Østre Halsen skole.

Trygg oppstart i barnehagen

Samarbeid mellom personalet og foreldrene er en selvfølgelig del av barnehagens arbeid. Det er barnehagen som har ansvar for å legge til rette for foreldresamarbeidet gjennom å ivareta foreldres rett til medvirkning og legge grunnlaget for god dialog. Gjensidig og varm kommunikasjon mellom foresatte og ansatte i barnehagen har positiv innvirkning på hvordan barna fungerer og trives. Barna har sin virkelighet hjemme, og den kan være svært forskjellig fra den virkeligheten barnet møter i barnehagen. Foreldrenes nærhet til og kunnskap om eget barn er grunnlaget for samarbeidet og de skal ha medinnflytelse på hverdagen i barnehagen.

bilde 1.JPG (1)

Når barnet begynner i barnhagen

Når foreldre har takket ja til barnehageplass, begynner samarbeidet mellom barnehage og hjem. Foreldre får telefon fra barnehagen og blir invitert til en besøksdag. Denne dagen legger vi vekt på at foreldre og barn får se avdelingen og hilse på de ansatte som jobber der.
Vi snakker også om hva vi tenker er viktig i tilvenningsperioden. Vi avtaler deretter videre besøk i barnehagen frem til oppstart.

Vi er bevisst på viktigheten av dette første møtet. Vi ønsker at det skal danne grunnlag for et aktivt, gjensidig og nyttig samarbeid. Det er av stor betydning for at barnet skal oppleve trygghet og tillit at det får en gradvis tilvenning til barnehagen.

Personalet i barnehagen er opptatt av å være omsorgsfulle og trygge voksne både for barn og foreldre, og at tilvenning skal skje i dialog med den enkelte.
Rammeplanen presiserer at personalet skal sørge for tett oppfølging den første tiden, slik at barnet kan oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære.
(Rammeplanen kapittel 6: Overganger)

Hver tilvenning i barnehagen er forskjellig. Noen barn trenger lengre tid på tilvenning, det er derfor viktig at vi, sammen med foreldre, ser hva barnet har behov for. Kontaktpersonen samarbeider hele tiden underveis med foreldrene om hvordan det best mulig kan legges til rette for at barnet skal føle seg trygg og for at barnehagehverdagen skal tilpasses barnets behov så godt som mulig.

Bilde 2.JPG

Trygg overgang til stor avdeling

Når overgangen fra liten til stor avdeling står for tur, vil det i hovedsak være barnehagen som står for at barnet blir kjent med ”nye voksne”, lekekamerater og rommene på stor  avdeling. Vi jobber mer på tvers av avdelingene på våren, med ulike aktiviteter tilrettelagt for barna, f.eks på idrettsbanen og i Bergslihallen. I tillegg vil småbarnsavdelingene være mer på «besøk» på storbarnsavdelingene, for å bli kjent med lokalene og barn og voksne der.
Etter påske settes det av tid til opplevelser på stor avdeling – alt fra måltider til samlingsstunder, aktiviteter og turer.

Bilde 3.JPG

Trygg overgang til skole

"Barnehagen skal i samarbeid med foreldre og skolen legge til rette for at barna kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning."
(Rammeplan s. 33)

Bergeskogen idrettsbarnehage har vesentlig barn som skal begynne på Østre Halsen skole. I eldste gruppa, som består av barn fra begge de store avdelingene, vil vi det siste halvåret i barnehagen ha spesielt fokus på overgangen til skole, med besøk til Østre Halsen skole og
SFO. Der det er behov for mer tilrettelegging, etableres det samarbeid i god tid før barnet begynner på skolen.

Vi samarbeider også med andre barnehager i nærområdet som avgir barn til Østre Halsen skole. De ulike barnehagene har ansvaret for hver sin dag der vi samles i de respektive barnehagene og har ulike aktiviteter, frilek og spiser sammen. Slik knytter barna vennskapsbånd på tvers av barnehagene i god tid før skolestart.

I foreldresamtale vil pedagogene presentere et samtykkeskjema. Der kan foreldre og barnehage i samarbeid gi skolen nødvendig informasjon om barnet. Dette sikrer at skolen får best mulig forutsetning for å møte barn og foresatte ut fra deres behov og gi et positivt møte
med skolen.

I Larvik kommune er det overordnede planer som beskriver hvordan overgangen fra barnehage til skole skal bli best mulig for barna

Bilde 4.jpg
Til toppen