Veiledning av barnehager

Innhold

Som lokal barnehagemyndighet har kommunen blant annet ansvar for godkjenning, tilsyn og veiledning av barnehager for å påse at barnehagene følger regelverket. Ansvaret gjelder for både kommunale og private barnehager. For å ivareta rettssikkerheten til alle barnehageeiere i Larvik kommune og sikre legitimitet i veiledningsarbeidet, er kommunens eierrolle i barnehagesektoren adskilt fra myndighetsrollen. 

I merknader til barnehageloven § 10, Barnehagemyndighetens ansvar, står følgende om veiledning: 

  • Kommunen skal gi veiledning og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. 
  • Kommunen skal ved godkjenningen og gjennom aktiv veiledning og tilsyn påse at barnehagene i kommunene drives i tråd med de kravene som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter 
  • Aktiv og god veiledning er et viktig virkemiddel for å oppnå gode barnehager og effektiv etablering og drift. 

For Larvik kommune betyr dette å være proaktiv. Med utgangspunkt i de opplysningene kommunen får kjennskap til skal barnehagemyndigheten veilede barnehageeiere og barnehagene til å etterleve regelverket. Gjennom risikoanalyser – og vurderinger besluttes det hvor og når det kan være formålstjenlig å gå inn med veiledning. Veiledning har alltid som mål å sikre god regelverksetterlevelse. I de tilfellene barnehagemyndigheten har valgt å bruke veiledning som virkemiddel, og dette ikke fører til regelverksetterlevelse, er det nødvendig å bruke tilsyn som virkemiddel. Det er imidlertid ikke en forutsetning for tilsyn at barnehagemyndigheten først har prøvd veiledning.

Å påse regelverksetterlevelse innebærer både en aktivitet for å vurdere risiko for brudd på barnehageloven med forskrifter, og en plikt til å bruke virkemidlene slik at barnehageeiers praksis er i samsvar med regelverket. 

Kontaktperson

Mona Bjørnstad Aalvik
Avdelingsleder, barnehagemyndigheten
Telefon: 46525152
mona.bjornstad.aalvik@larvik.kommune.no

Til toppen