Tilsyn av barnehager

Innhold

Som lokal barnehagemyndighet har kommunen blant annet ansvar for godkjenning, tilsyn og veiledning av barnehager for å påse at barnehagene følger regelverket

Ansvaret gjelder for både kommunale og private barnehager. Dette innebærer at kommunen også fører tilsyn med barnehager som den selv driver. For å ivareta rettssikkerheten til alle barnehageeiere i Larvik kommune og sikre legitimiteten av tilsyns – og veiledningsarbeidet, er kommunens eierrolle i barnehagesektoren adskilt fra myndighetsrollen.

Tilsyn kan føres gjennom skriftlig dokumentasjon fra barnehagene og gjennom tilsynsbesøk. Det er ikke lovpålagt hvor ofte og hvordan tilsyn skal gjennomføres.

Barnehageloven

Barnehagemyndighetens ansvar begrenser seg til å føre tilsyn etter Lov om barnehager med forskrifter. Dersom det oppdages brudd på andre lover og forskrifter skal dette meldes til gjeldende instans.

Barnehageloven skiller mellom barnehageeiers ansvar og oppgaver, og kommunens ansvar og oppgaver som barnehagemyndighet. Eier har et selvstendig ansvar for at barnehageloven med forskrifter blir oppfylt, mens det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.

Å påse regelverksetterlevelse innebærer både en aktivitet for å vurdere risiko for brudd på barnehageloven med forskrifter, og en plikt til å bruke virkemidlene slik at barnehageeiers praksis er i samsvar med regelverket.

Kontaktperson

Mona Bjørnstad Aalvik
Avdelingsleder, barnehagemyndigheten
Telefon: 46525152
mona.bjornstad.aalvik@larvik.kommune.no

Til toppen