Melde bekymring eller klage på en barnehage

Innhold

Dersom du ønsker å melde en bekymring eller klage på en barnehage kan dette gjøres via nærmeste leder, samarbeidsutvalg (SU) eller direkte til barnehagemyndigheten.

Meld bekymring/klage til barnehagemyndigheten

Nærmeste leder

For at det skal være best mulig samarbeid mellom hjem og barnehage bør alle tilbakemeldinger forsøkes løst i nærmeste ledd. Det vil si at tilbakemeldinger gis først til pedagogisk leder på avdelingen. Dersom saken ikke oppleves løst kan foreldre/foresatte ta kontakt med barnehagens styrer/leder. Det er barnehagens ledelse og eier som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre og foresatte.

Samarbeidsutvalg

Dersom det gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier.

Barnehagemyndigheten

Kommunen har tilsynsansvar for både private og kommunale barnehager har rutine for håndtering av bekymringsmelding/klage på barnehage.

Rutine for håndtering av bekymring/klage

Hensikt

  • Sikre at barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivaretar barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
  • Sikre at alle barn er trygge i barnehagen.
  • Sikre at foreldre og andre blir hørt når de har en bekymring rundt en barnehage.

Referanser

  • Barnehageloven med forskrifter
  • Veileder om tilsyn i barnehagen

Ansvar og myndighet

Kommunen som barnehagemyndighet skal påse at barnehagene drives i tråd med regelverket.

Barnehagemyndigheten følger opp alle bekymringsmeldinger / klager som kommer. Hvordan en melding følges opp bestemmes av meldingens innhold / omfang og alvorlighetsgrad.

Hvis innholdet i en bekymringsmelding er av en slik art at andre lovverk i tillegg til barnehageloven berøres, kobler barnehagemyndigheten inn rett instans. Er det grunn til å tro at et barn blir mishandlet eller utsatt for andre former for alvorlig omsorgssvikt, skal det meldes direkte til barnevernet, ikke barnehagemyndigheten.

Bekymring som meldes til barnehagemyndigheten på kommunens nettside må være relatert til barnehageloven med forskrifter. Bekymring omkring HMS – forhold og andre forhold må meldes til annen / rette instans.

For at det skal være best mulig samarbeid mellom hjem og barnehage bør alle tilbakemeldinger forsøkes løst i nærmeste ledd. Det vil si at tilbakemeldinger gis først til pedagogisk leder på avdelingen. Dersom saken ikke oppleves løst kan foreldre/foresatte ta kontakt med barnehagens styrer / leder.

Det er barnehagens ledelse og eier som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre og foresatte. Barnehagemyndigheten har iht loven tre virkemidler til disposisjon; veiledning, tilsyn og godkjenning.

Når det kommer en bekymring vil det være behov for samtale og veiledning, både med foresatte og barnehagen. Barnehagemyndighetens formål er alltid å best mulig avdekke hva saken gjelder, og sørge for at barna raskest mulig får et godt og trygt barnehagetilbud. Hvis ikke veiledning fører fram, kan det være aktuelt med et tilsyn i barnehagen. I et tilsyn kan barnehagemyndigheten gi pålegg om retting av ulovlige eller uforsvarlige forhold.

I ytterste konsekvens kan barnehagemyndigheten vedta stenging av en barnehage. Temaer som kan meldes barnehagemyndigheten kan f.eks. være:

● Barnehagens psykososiale miljø

● Enkeltbarns rett til et godt barnehagemiljø

● Barnehagens bemanning

● Politiattest i barnehage

● Areal (ute og inne)

Listen er ikke uttømmende.

Klageadgang

Kommunens vedtak om retting av lovbrudd eller stenging av barnehage er et enkeltvedtak, og kan påklages til statsforvalteren. Vedtaket skal derfor inneholde informasjon om klagerett, klagefrist og mulighet til innsyn i sakens dokumenter.

Til toppen