Melde bekymring eller klage på en barnehage

Innhold

Dersom du ønsker å melde en bekymring eller klage på en barnehage kan dette gjøres via nærmeste leder, samarbeidsutvalg (SU) eller direkte til barnehagemyndigheten.

Meld bekymring/klage til barnehagemyndigheten

Nærmeste leder

For at det skal være best mulig samarbeid mellom hjem og barnehage bør alle tilbakemeldinger forsøkes løst i nærmeste ledd. Det vil si at tilbakemeldinger gis først til pedagogisk leder på avdelingen. Dersom saken ikke oppleves løst kan foreldre/foresatte ta kontakt med barnehagens styrer/leder. Det er barnehagens ledelse og eier som er ansvarlig for tilbudet, og som skal samarbeide med alle foreldre og foresatte.

Samarbeidsutvalg

Dersom det gjelder generelle forhold i barnehagen, kan du også ta det opp med barnehagens samarbeidsutvalg. Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg som består av representanter fra foreldre og ansatte i barnehagen, og eventuelt barnehagens eier.

Barnehagemyndigheten

Kommunen har tilsynsansvar for både private og kommunale barnehager har rutine for håndtering av bekymringsmelding/klage på barnehage.

Rutine for håndtering av bekymring/klage

Hensikt

 • Sikre at barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet, ivaretar barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.
 • Sikre at alle barn er trygge i barnehagen.
 • Sikre at foreldre og andre blir hørt når de har en bekymring rundt en barnehage.

Referanser

 • Barnehageloven med forskrifter
 • Veileder om tilsyn i barnehagen

Ansvar og myndighet

Barnehagemyndighet er ansvarlig for å ta bekymring rundt en barnehage på alvor, og sette i gang tiltak.
Det kan være nødvendig å foreta hendelsesbasert tilsyn på bakgrunn av bekymringsmeldingen som er gitt tilsynsmyndigheten fra foreldre eller andre.

Rådgiver barnehagemyndighet utreder saken og utarbeider rapport samt ev. innstilling til vedtak etter tilsyn.

Bekymringsmeldinger kan for eksempel gjelde:

 • Antall barn i barnehagen / på avdelingene
 • Antall voksne i barnehagen / på avdelingene
 • Areal (ute og inne)
 • Hygieniske krav
 • Mistanke om overgrep
 • Manglende vedlikehold av bygg og uteområder
 • Andre forhold

Hendelsesbasert tilsyn

Barnehagemyndighet har anledning til å foreta uanmeldte tilsynsbesøk på bakgrunn av en bekymringsmelding.

Hyppigheten av uanmeldte tilsynsbesøk i en og samme barnehage bør vurderes opp mot behovet for at barnehagemyndigheten etablerer en åpen og god dialog (veiledningsplikten) med styrer og barnehageeier. For mange uanmeldte tilsynsbesøk kan oppleves som et tillitsbrudd mellom barnehagemyndighet og barnehageeier.

Forberedelse

Hendelsesbasert tilsyn varsles ikke på forhånd.

Barnehagemyndighet må på forhånd ha klart definert målet med tilsynet, og ha forberedt seg på hva man vil se etter.

Barnehagestyrer skal orienteres når barnehagemyndighetenes representanter ankommer barnehagen, og gis mulighet til å varsle eier.

Styrer og eier skal motta et skriftlig tilsynsbrev ved ankomst.

Rapport

Det skal utarbeides en skriftlig rapport etter tilsynsbesøket.

Kontakt barnehagemyndigheten

Dersom du ønsker å gå videre med din klage eller bekymring, kan du ta kontakt med barnehagemyndigheten i Larvik kommune. 

Mona Bjørnstad Aalvik
Avdelingsleder, barnehagemyndigheten
Telefon: 46525152
mona.bjornstad.aalvik@larvik.kommune.no

Statsforvalteren

Statsforvalteren er siste klageinstans.

Til toppen