Dispensasjoner

Innhold

Dispensasjon fra norm for grunnbemanningen

Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august det året de fyller tre år.

Til forskjell fra pedagognormen, er det her tillatt å beregne prosentvise stillinger. Det vil si at et ekstra barn ikke utløser krav til en ny heltidsstilling. Et ekstra barn under tre år utløser behov for 0,33 årsverk og et ekstra barn over tre år 0,17 årsverk. På samme måte som for pedagognormen, er det barnehagen som helhet som skal oppfylle kravet til grunnbemanning.

Krav for dispensasjon

Det er hjemlet dispensasjonsadgang fra bemanningsnormen i lov om barnehager § 26 tredje ledd. For å innvilge dispensasjon kreves det også her at det må foreligge særlige hensyn og at barnehagens samarbeidsutvalg skal uttale seg.

Vilkåret om at det må foreligge særlige hensyn, innebærer at dispensasjonsadgangen kun skal brukes unntaksvis. I vurderingen av om det skal gis dispensasjon, vil kommunen foreta en konkret vurdering av om barnehageeier gjør en reell innsats for å skaffe kvalifisert personale. Kommunen vil også vurdere om barnehagen har tilstrekkelig personale til å drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet i den perioden det gis dispensasjon for. Dette vil blant annet bero på barnas alder og oppholdstid, og bemanningens samlede kompetanse.

Dispensasjon fra pedagognorm

Det skal være minimum én pedagogisk leder per 14 barn når barna er over tre år og minimum én pedagogisk leder per 7 barn når barna er under tre år. Et barn regnes som over tre år fra august det året det fyller 3 år. 

Normen gjelder på barnehagenivå og beregningen skal derfor ta utgangspunkt i det totale antall barn i barnehagen og ikke på den enkelte avdeling eller gruppe. Det er antall barn som er grunnlaget og ikke antall heltidsplasser. Det vil si at to barn som hver har 50 prosent plass teller som to barn i henhold til pedagognormen selv om de ikke er til stede i barnehagen samtidig. 

Krav for dispensasjon

Det kan gis midlertidig dispensasjon fra pedagognormen for inntil et år av gangen når særlige hensyn taler for det. Særlige hensyn skal i det konkrete tilfellet det søkes dispensasjon for, være til barns beste i den barnehagen det søkes for. Kommunen må foreta en konkret vurdering av om det foreligger slike særlige hensyn

Utgangspunktet for kommunens vurdering er hvorvidt det i et konkret tilfelle kan anses forsvarlig å øke barnetallet pr pedagogisk leder. Hver enkelt søknad skal behandles særskilt der forhold i den aktuelle barnehagen skal vurderes. En konkret vurdering av barnegruppens sammensetning og behov, barnehagens fysiske miljø, barnehagens totale bemanning og personalets samlede kompetanse skal gjennomføres for den aktuelle barnehagen. Dette innebærer at behandling av søknader fra tilsynelatende like barnehager kan få ulikt resultat ut fra totalvurderingen av forholdene i den enkelte barnehage.

Behandling av dispensasjonssøknad

Kommunens vurderinger skal synliggjøres i et eventuelt vedtak om midlertidig dispensasjon. 

Terskelen for å gi midlertidig dispensasjon skal være høy, og det skal kun gis unntaksvis.

Det bemerkes at forskrift om pedagogisk bemanning åpner for at kommunen også kan avslå en dispensasjonssøknad til tross for at vilkår etter forskriftens §§ 1 og 2 er oppfylt.

For å sikre at saken blir belyst fra flere sider, og brukernes rett til medbestemmelse ivaretas, skal uttalelse fra barnehagens samarbeidsutvalg legges ved eiers søknad om dispensasjon. Uttalelsen skal vektlegges, men kommunen er ikke bundet av den. Et vedtak om dispensasjon kan ikke gis med tilbakevirkende kraft. 

Dispensasjon fra utdanningskravet og kravet om norskferdigheter for styrer og pedagogisk leder

Utdanningskravet sikrer at personalet har kompetanse for å drive barnehagen. Etter barnehageloven § 24 andre ledd må styrer i barnehagen ha utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.

Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer, jf. § 25 første ledd.

Det stilles krav om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller pedagogisk leder, jf. § 28.

Hovedregelen om utdanningskravet er gitt for å sikre at personalet har nødvendig kompetanse for å drive barnehagen til beste for barn og foreldre.

Det kan imidlertid gis dispensasjon fra utdanningskravet og / eller kravet om norskferdigheter dersom barnehagen ikke klarer å skaffe rett utdannet personale.

Krav for dispensasjon

Et av vilkårene for dispensasjon at det ikke har meldt seg kvalifisert søker etter at stillingen har vært offentlig utlyst. En kvalifisert søker er en søker som oppfyller utdanningskravet og kravet om norskferdigheter for stillingen som styrer eller pedagogisk leder.

Det er altså en forutsetning for å få dispensasjon fra utdanningskravet og kravet om norskferdigheter at barnehagen ikke klarer å skaffe rett utdannet personale. Reglene om dispensasjon innebærer at barnehagen ikke kan ansette en ikke-kvalifisert søker til stilling som styrer eller pedagogisk leder dersom det foreligger en eller flere søkere til stillingen som oppfyller utdanningskravet etter loven. Forskriften åpner ikke for at det kan legges vekt på en søkers personlige egnethet i denne sammenhengen.

Kontaktperson

Anne E. Hatlo
Barnehagemyndighet
anne.hatlo@larvik.kommune.no
Tlf. 98231755

Til toppen