Sykehjem

Innhold

Larvik kommune har 10 sykehjem, samt plasser ved Sjømannshjemmet, se oversikt lenger ned. Disse sykehjemmene tilbyr langtidsplasser, korttidsplasser samt avlastningsopphold.

Du kan få opphold ved sykehjem dersom du har en varig og omfattende helsesvikt, og nedsatt funksjonsevne.

Om tjenesten

 • Du får helsehjelp og omsorg over tid i boform med heldøgns tjeneste, med fokus på å ivareta dine grunnleggende behov.
 • Sykehjemslegen vil, i samarbeid med øvrig personale, sørge for din medisinske behandling. Ved døgnopphold i sykehjem er det sykehjemslegen som har det medisinske ansvaret. På kveld, natt, helge- og helligdager dekkes akutte medisinske behov av legevaktsordningen.
 • I samarbeid med deg utarbeides det en plan for hvordan dine behov for pleie, omsorg og en meningsfull hverdag skal ivaretas.
 • Fysioterapi gis etter vurdert behov.

Vi tilbyr

 • Du får informasjon, råd og veiledning.
 • Vi overholder vår taushetsplikt.
 • Tjenesten blir individuelt vurdert og du er selv med å bestemme hvordan tjenesten utføres i det daglige. Endringer i tjenesten gjøres i samarbeid med deg, med respekt for dine ønsker, og etter en faglig vurdering.
 • Du kan få snakke med legen når han/hun er tilstede. Sykepleier kan informere om tidspunktet.
 • Du får innsyn i saken etter Pasient- og brukerrettighetsloven.
 • Det finnes ordninger for skyss og tannbehandling, og du kan ha rett på dette. Kontakt avdelingsleder for nærmere informasjon.

Våre forventninger

 • Vi får fullmakt til å innhente nødvendige medisinske opplysninger fra fastlege og eventuelt andre helsetjenester, slik at vi kan ivareta medisinske forhold best mulig.
 • Du forteller oss hva du ønsker og hva du ikke er fornøyd med.
 • Du sørger for transport til og fra opphold i institusjon, eventuelt i samarbeid med fastlegen din.
 • Du sørger for at ditt private tøy merkes og du avklarer dine ønsker vedrørende tøyvask.
 • Du er selv ansvarlig for verdisaker og gjenstander som du velger å bringe med til sykehjemmet, og du tar selv ansvar for eventuelle tap.
 • Ved innleggelse tar du stilling til og informerer personalet om hvem som skal betraktes som din nærmeste pårørende.
 • Du bør også avklare hvor mye og hva slags informasjon det er ønskelig at personalet formidler til nærmeste pårørende.
 • Du respekterer at personalet ikke kan ta i mot pengebeløp eller større gaver.

Livsgledehjem

Virksomhet sykehjem jobber mot å bli sertifisert som livgledehjem. Livsglede for eldre er ett styringsverktøy for ledere på sykehjemmet og for virksomheten, som kan brukes som et systemverktøy for å oppfylle lovpålagte krav fra myndighetene. Dette gjør det enklere å tilfredsstille de kulturelle, åndelige og sosiale behovene (sekundærbehovene) til hver enkelt beboer. Her får alle beboere en individuell tilpasset livsgledekalender/aktivitetskalender med fokus på pasientens livsgledehistorie og pårørende.

Gjennom sertifiseringsordningen settes livsglede i system, på lik linje med medisinering, ernæring og somatisk pleie. Alle sykehjem jobber ut fra de ni livsgledekriteriene, se www.livsgledeforeldre.no

Slik søker du

Koordinerende enhet og tildeling tar i mot, og utreder søknader om avlastnings-, korttids- og langtidsplass i sykehjem.
Når du har søkt og saken er vurdert, vil kommunen sende skriftlig avgjørelse (enkeltvedtak) enten du får innvilget søknaden eller ikke. I vedtaket står det hva slags type plass du har fått, og hvor lenge oppholdet varer dersom du har fått tilbud om korttidsopphold.

Søk om sykehjemsplass

Klage

Du har rett til å klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket du har fått. Du kan klage dersom du er uenig i omfanget av vedtaket, eller hvis du har fått avslag på din søknad om sykehjemsplass. Klagen skal sendes til koordinerende enhet og tildeling for ny vurdering av saken. Dersom klagen ikke tas til følge, blir saken sendt videre til fylkesmannen for endelig avgjørelse.

Du kan også klage på utførelsen av og innholdet i tjenesten. 

Dersom du får medhold i en formell klage på saksbehandling, omfang av tjenesten eller utførelse av tjenesten, etterkommes klagen med nytt vedtak.

Du kan også henvende deg til pasient- og brukerombudet i Vestfold dersom du har behov for råd, veiledning og informasjon om rettigheter som bruker eller pårørende.

Alle sykehjem

 Sykehjem Avdeling Avdelingsleder Besøksadresse Telefon

Furuheim sykehjem

Brage Elin Andersen Wahlin Gml.kongevei 27, 3269 Larvik

33173610

98231909

  Frida 1 (skjermet) Marianne Aakerøe Gml.kongevei 27, 3269 Larvik 33173560
  Frida 2 (forsterket) Marianne Aakerøe Gml.kongevei 27, 3269 Larvik 33173562
  Snorre Gro Nymoen Gml.kongevei 27, 3269 Larvik

33173520

92017547

  Vilja Elin Andersen Wahlin Gml.kongevei 27, 3269 Larvik

33173604

98231712

Grevle sykehjem Nalum Berit Amundrød Rakkeveien 29, 3294 Stavern

98231351

45912255

  Rakke Nathalie Grønning Thon Rakkeveien 29, 3294 Stavern

98231431

44407885

Stavern sykehjem Bukta  Kjellfrid Andersen Norstrøms vei 1, 3290 Stavern 45517893
  Farris Rakel Kristiansen Norstrøms vei 1, 3290 Stavern 98231658
Tjølling sykehjem Huseby Liv Jorun Ødegård Håkestadv. 7, 3280 Tjodalyng

33173235/36

33173243/44

33173242/45

  Kaupang Rikke B. Nilsen Håkestadv. 7, 3280 Tjodalyng 33173227/40
 Kvelde sykehjem  Kvelde  Wivi Ann Røed Pedersen Futestien 1, 3282 Kvelde 33172450
Lardal sykehjem Svarstad Bente Adas Rambergveien 11, 3275 Svarstad

33155359

33155352

 Rekkevik sykehjem  Rekkevik Henriette S. Bredal Rekkeviksgt. 51, 3260 Larvik

33172570

98231639

Yttersølia sykehjem Yttersølia A og B Marianne Sundby Gunnar Reiss-Andersensgt. 118, 3259 Larvik

98231310

93015644

98231152

   Yttersølia C og D  Annette Naper Nilsen Gunnar Reiss-Andersensgt. 118, 3259 Larvik

33172165

98257578

 Søbakken sykehjem  Søbakken Elisabeth Hermansen Lundesvingen 14, 3295 Helgeroa

33173710

98231327

Byskogen sykehjem Løkka Trude Bredesen Wold Byskogv. 5, 3257 Larvik  98253387
  KAD og korttid (øyeblikkelig hjelp døgn) Stine Eftang Vådal Byskogv. 5, 3257 Larvik 33172920
  Avklaring og lindrende Berit Kjønaas Byskogv. 5, 3257 Larvik 33172930/35
Presteløkka rehabiliteringssenter Presteløkka Hanne Gry Sæther Kysthospitalveien 30, 3290 Stavern 93819107
  Trygghet og aktivitet Hanne Gry Sæther Kysthospitalveien 30, 3290 Stavern 93819107
 Det norske aldershjem for sjømenn - Sjømannshjemmet  Sjømannshjemmet  Marit Opedal  

33165350

91364700

Kontakt

 • Ken Andersen Virksomhetsleder
 • Aase Kristin Smith-Vestad Virksomhetsleder
 • Anne Grethe Sneeggen Virksomhetsleder
 • Odd Ivar Lågøen Virksomhetsleder
Til toppen